NOVINKY

Home » NOVINKY

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2024/2025

Naše škola se zařazuje do dotačního programu: „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2024/2025“. Více informací najdete ZDE.


Seznam kandidátů do školské rady

Seznam kandidátů do školské rady najdete ZDE (.pdf)


Volby do školské rady

Ředitel Základní školy Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon), v platném znění, volby členů do školské rady na funkční období červen 2024 až červen 2027.

Termín konání voleb je stanoven na 27.5.2024. Více informací najdete ZDE (.pdf).

Návrh kandidáta člena školské rady ZDE (.pdf).


Rodičovské vouchery

Jsme zapojeni do projektu města Brna Rodičovské vouchery, který podporuje volnočasové aktivity brněnských dětí. 

Více informací o možnostech využití najdete na https://www.brnoid.cz/cs/rodicovske-vouchery.


Zápis do 1.tříd

V sekci I. stupeň – Zápis do 1. tříd najdete informace k zápisu žáků do 1. tříd pro školní rok 2024/2025. Zápis se uskuteční 5. a 6. dubna 2024.


Stávka

Vážení rodiče,
zasíláme informace o uzavření ZŠ Vejrostova v pondělí 27.11.2023 z důvodu připojení většiny zaměstnanců k vyhlášené stávce. Stávkovat budou i zaměstnanci školní jídelny Vejrostova. V tento den budou mít žáci odhlášeny obědy.

Důvody vyhlášení stávky odborovou organizací naleznete ZDE.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Kroužky 2023/2024

Prohlédněte si nabídku kroužků na nový školní rok!


Provoz školy o prázdninách

Úředním dnem o prázdninách je pondělí 3.7., 10.7., 17.7., 14.8., 21.8. a středa 12.7., 19.7., 2.8., 16.8., 23.8. vždy od 8:00 do 14:00 hodin.

Návštěvy mimo úřední den pouze po domluvě na čísle 546 220 173 nebo 603 257 125.

Ve dnech 24.7.2023 – 13.8.2023 (mimo úřední den 2.8.) bude škola pro veřejnost uzavřena.

V Brně dne 27.6.2023, Mgr. Martin Janás, ředitel školy


Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, i v příštím školním roce se chystáme zapojit do dotačního programu. Předmětem dotačního programu je poskytnutí bezplatné stravy žákům základních škol.

Důvodem podpory je poskytnout stravu dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací, a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení.

Do podpořené cílové skupiny budou děti zařazeny na základě škole doručeného:

  • vyplněného čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte nebo jiné osoby, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů o pobírání dávek hmotné nouze (čestné prohlášení ke stažení ZDE),
  • jako přílohu čestného prohlášení doloží zákonný zástupce potvrzení Úřadu práce o pobírání doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí.

Doklady odevzdejte e mailem nebo do schránky školy v uzavřené obálce nejpozději dne 12.7.2023. Kontakt: Mgr. Jana Coufalová, speciální pedagog, jana.coufalova@vejrostova.cz

Mgr. Jiří Novotný, sociální pedagog školyRozdělení žáků do 1. tříd 2023/2024

Rozdělení žáků do 1.tříd pro školní rok 2023/2024 najdete ZDE.

Bližší informace (pomůcky, organizace prvního školního týdne, školní informační systém apod.) obdrží zákonní zástupci emailem v průběhu měsíce července. Zveřejněny budou také na webu.


Seznam žáků přijatých do prvních tříd školního roku 2023/2024

Seznam žáků přijatých do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 najdete ZDE.


Informace k zápisu dětí do školní družiny

Během školního zápisu bude k dispozici zápisní lístek, který je zároveň přihláškou do školní družiny. Více informací najdete v sekci Zápis do I. tříd.


Den otevřených dveří

Zveme všechny rodiče s dětmi na den otevřených dveří, který se koná 1. března od 8 do 12 hodin.


Informace k zápisu do 1. tříd

Informace k zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 najdete pod záložkou I. stupeň – Zápis do I. tříd.


Přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia

Prohlédněte si informace k přijímacímu řízení žáků naší školy na střední školy na víceletá gymnázia.


Můžeme se inspirovat v zahraničí?

Venkovní výuka se stává poslední dobou důležitou součástí vzdělávacího procesu u nás. Nedávné studie ukazují výhody venkovního učení, proto se s dětmi často vydáváme učit se ven.

Naší škole se díky dlouhodobé spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity podařilo zapojit do projektu Erasmu+ APOLE. V projektu spolu kooperují univerzity a základní školy z Belgie, Slovinska, Irska a České republiky, jeho cílem je vzájemné propojení, tvorba i sdílení metod vhodných pro učení venku. Projekt APOLE, ale i program Začít spolu zdůrazňuje, že děti se nejlépe učí prostřednictvím ‘aktivního učení, které zahrnuje všechny smysly, nejen naslouchání a čtení.

V září na naší školu zavítali učitelé z různých koutů Evropy. V okolí školy měli možnost shlédnout i se zapojit do integrované tematické venkovní výuky v centrech aktivit na téma podzim. Věkově smíšené skupiny dětí si vyzkoušely vypracovat myšlenkovou, v písku kreslily uvolňovací cviky, zabývaly se přiřazováním stromu, listu a plodu, vyhledávali přírodniny podle daných kritérií, odhadovali počet kaštanů, které se vejdou do dané délky i objemu, tvořily čtverec s pomocí provázků a nakonec si vytvořily čelenku z listů.

Učitelé hodnotili velice pozitivně zapojení všech dětí do výuky, děti s radostí a plným nasazením plnily předložené úkoly. Také systém výuky v programu Začít spolu učitelé oceňovali jako velice inspirující a pro děti motivující.

Další fáze projektu bude zaměřena na sdílení osvědčených postupů z partnerských zemí s cílem vyvinout nové dovednosti, metody, materiály a praktické know-how pro učitele.

 Olga Novotná, Eliška Novotná a Hana Šedivá

učitelky Začít spolu na ZŠ Vejrostova


Bystrcké jarní slavnosti

V sobotu 21. 5. se naše škola účastnila akce Bystrcké jarní slavnosti. 

Od 14. hodin na podiu proběhlo kytarové vystoupení volnočasového kroužku pod vedením Mgr. Tešnarové a vystoupení školní družiny a jejich tance v country stylu s choreografií Ing. Pohankové.

Dále žáci 1. a 2. stupně přispěli svými výtvarnými výrobky na charitativní stánek Domu pro Julii.

Děkujeme všem zúčastněným, akce byla plná sluníčka a radostné nálady.

Mgr. Květa Matuštíková


Na základě Zákona č. 67/2022 Sb. vyhlašuje ředitel ZŠ Brno, Vejrostova 1, přísp. org.

Zápis do 1. třídy pro děti cizince

pro školní rok 2022/2023, který se bude konat:

ve čtvrtek 2. 6. od 8 – 14 hodin.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Průběh zápisu

S sebou přineste:

  • elektronicky vygenerovanou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Identifikační doklad dítěte
  • Identifikační doklad zákonného zástupce
  • Doklad o místě pobytu dítěte (potvrzení o přechodném pobytu, vízum, pobytová karta aj.)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Podrobnější informace: https://www.vejrostova.cz/predskolaci/zapis-do-prvnich-trid/ a na tel. čísle: 546 220 173.


ONLINE LEKCE S RODILÝM MLUVČÍM – jazyková škola Easyspeak

  • skupinové a individuální online lekce – AJ, FJ, ŠJ
  • registrace do skupinových lekcí od 14.9.2021 na is-easyspeak.cz
  • individuální lekce na info@easyspeak.cz nebo Ivana 723 370 442, Lucie 737 553 491, Helena 773 138 533

Úspěch paní učitelky Olgy Novotné v soutěži Global Teacher Prize Czech Republic!

Paní učitelka Olga Novotná, která učí na naší škole už 25 let, je jednou z 11 finalistek Global Teacher Prize Czech Republic, odborné ceny pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním. Je to velký úspěch a ocenění její práce. Podle programu Začít spolu učí už 19 let. Za velmi důležitý považuje demokratický přístup ke vzdělání, vnitřní motivaci dětí, podněcováním zájmu o učení, důraz na spolupráci a vzájemnou podporu dětí. Používá integrovanou tematickou výuku a výuku v projektech. Množství nových dovedností se děti učí v okamžiku, kdy je k něčemu potřebují, a tudíž vidí bezprostředně jejich smysl.

Na výběru témat a přípravě se podílí i děti, což přispívá ke vzbuzení zájmu o výuku. Používá místně zakotvené učení. Je přesvědčená, že učení, které má pro děti význam, je pro ně zajímavější, bližší a přínosnější. Navíc probíhá venku, což děti opravdu baví. Děti se učí mnohem lépe pečovat o blízké okolí i se zapojovat do místních záležitostí. K plánování projektu používá metodu EduScrum, která rozvíjí u žáků schopnost týmové spolupráce, hodnocení vlastního pokroku a kreativitu. Za velmi důležité považuje, aby se děti ve škole cítily dobře. Děti, které se cítí ve škole dobře, jsou motivovanější, a mají i lepší výsledky. Respektující přístup je pro ni důležitý nejen ve škole, ale i v běžném životě.

FOTO: Alice Hrubá. Finalisté Global Teacher Prize Czech Republic. In: gtpcr.cz [online]. [cit. 30.6.2021]. Dostupné z: https://www.gtpcr.cz/slavnostni-vyhlaseni-ceny-gtp-cz-2021/

Paní učitelce Olince Novotné moc gratulujeme!


Pozdravy sportovců našim žákům!