NOVINKY

Home » NOVINKY

Rodičovské vouchery

Jsme zapojeni do projektu města Brna Rodičovské vouchery, který podporuje volnočasové aktivity brněnských dětí. 

Více informací o možnostech využití najdete na https://www.brnoid.cz/cs/rodicovske-vouchery.


Zápis do 1.tříd

V sekci I. stupeň – Zápis do 1. tříd najdete informace k zápisu žáků do 1. tříd pro školní rok 2024/2025. Zápis se uskuteční 5. a 6. dubna 2024.


Stávka

Vážení rodiče,
zasíláme informace o uzavření ZŠ Vejrostova v pondělí 27.11.2023 z důvodu připojení většiny zaměstnanců k vyhlášené stávce. Stávkovat budou i zaměstnanci školní jídelny Vejrostova. V tento den budou mít žáci odhlášeny obědy.

Důvody vyhlášení stávky odborovou organizací naleznete ZDE.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Kroužky 2023/2024

Prohlédněte si nabídku kroužků na nový školní rok!


Provoz školy o prázdninách

Úředním dnem o prázdninách je pondělí 3.7., 10.7., 17.7., 14.8., 21.8. a středa 12.7., 19.7., 2.8., 16.8., 23.8. vždy od 8:00 do 14:00 hodin.

Návštěvy mimo úřední den pouze po domluvě na čísle 546 220 173 nebo 603 257 125.

Ve dnech 24.7.2023 – 13.8.2023 (mimo úřední den 2.8.) bude škola pro veřejnost uzavřena.

V Brně dne 27.6.2023, Mgr. Martin Janás, ředitel školy


Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, i v příštím školním roce se chystáme zapojit do dotačního programu. Předmětem dotačního programu je poskytnutí bezplatné stravy žákům základních škol.

Důvodem podpory je poskytnout stravu dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací, a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení.

Do podpořené cílové skupiny budou děti zařazeny na základě škole doručeného:

  • vyplněného čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte nebo jiné osoby, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů o pobírání dávek hmotné nouze (čestné prohlášení ke stažení ZDE),
  • jako přílohu čestného prohlášení doloží zákonný zástupce potvrzení Úřadu práce o pobírání doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí.

Doklady odevzdejte e mailem nebo do schránky školy v uzavřené obálce nejpozději dne 12.7.2023. Kontakt: Mgr. Jana Coufalová, speciální pedagog, jana.coufalova@vejrostova.cz

Mgr. Jiří Novotný, sociální pedagog školyRozdělení žáků do 1. tříd 2023/2024

Rozdělení žáků do 1.tříd pro školní rok 2023/2024 najdete ZDE.

Bližší informace (pomůcky, organizace prvního školního týdne, školní informační systém apod.) obdrží zákonní zástupci emailem v průběhu měsíce července. Zveřejněny budou také na webu.


Seznam žáků přijatých do prvních tříd školního roku 2023/2024

Seznam žáků přijatých do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 najdete ZDE.


Informace k zápisu dětí do školní družiny

Během školního zápisu bude k dispozici zápisní lístek, který je zároveň přihláškou do školní družiny. Více informací najdete v sekci Zápis do I. tříd.


Den otevřených dveří

Zveme všechny rodiče s dětmi na den otevřených dveří, který se koná 1. března od 8 do 12 hodin.


Informace k zápisu do 1. tříd

Informace k zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 najdete pod záložkou I. stupeň – Zápis do I. tříd.


Přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia

Prohlédněte si informace k přijímacímu řízení žáků naší školy na střední školy na víceletá gymnázia.


Můžeme se inspirovat v zahraničí?

Venkovní výuka se stává poslední dobou důležitou součástí vzdělávacího procesu u nás. Nedávné studie ukazují výhody venkovního učení, proto se s dětmi často vydáváme učit se ven.

Naší škole se díky dlouhodobé spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity podařilo zapojit do projektu Erasmu+ APOLE. V projektu spolu kooperují univerzity a základní školy z Belgie, Slovinska, Irska a České republiky, jeho cílem je vzájemné propojení, tvorba i sdílení metod vhodných pro učení venku. Projekt APOLE, ale i program Začít spolu zdůrazňuje, že děti se nejlépe učí prostřednictvím ‘aktivního učení, které zahrnuje všechny smysly, nejen naslouchání a čtení.

V září na naší školu zavítali učitelé z různých koutů Evropy. V okolí školy měli možnost shlédnout i se zapojit do integrované tematické venkovní výuky v centrech aktivit na téma podzim. Věkově smíšené skupiny dětí si vyzkoušely vypracovat myšlenkovou, v písku kreslily uvolňovací cviky, zabývaly se přiřazováním stromu, listu a plodu, vyhledávali přírodniny podle daných kritérií, odhadovali počet kaštanů, které se vejdou do dané délky i objemu, tvořily čtverec s pomocí provázků a nakonec si vytvořily čelenku z listů.

Učitelé hodnotili velice pozitivně zapojení všech dětí do výuky, děti s radostí a plným nasazením plnily předložené úkoly. Také systém výuky v programu Začít spolu učitelé oceňovali jako velice inspirující a pro děti motivující.

Další fáze projektu bude zaměřena na sdílení osvědčených postupů z partnerských zemí s cílem vyvinout nové dovednosti, metody, materiály a praktické know-how pro učitele.

 Olga Novotná, Eliška Novotná a Hana Šedivá

učitelky Začít spolu na ZŠ Vejrostova


Bystrcké jarní slavnosti

V sobotu 21. 5. se naše škola účastnila akce Bystrcké jarní slavnosti. 

Od 14. hodin na podiu proběhlo kytarové vystoupení volnočasového kroužku pod vedením Mgr. Tešnarové a vystoupení školní družiny a jejich tance v country stylu s choreografií Ing. Pohankové.

Dále žáci 1. a 2. stupně přispěli svými výtvarnými výrobky na charitativní stánek Domu pro Julii.

Děkujeme všem zúčastněným, akce byla plná sluníčka a radostné nálady.

Mgr. Květa Matuštíková


Na základě Zákona č. 67/2022 Sb. vyhlašuje ředitel ZŠ Brno, Vejrostova 1, přísp. org.

Zápis do 1. třídy pro děti cizince

pro školní rok 2022/2023, který se bude konat:

ve čtvrtek 2. 6. od 8 – 14 hodin.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Průběh zápisu

S sebou přineste:

  • elektronicky vygenerovanou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Identifikační doklad dítěte
  • Identifikační doklad zákonného zástupce
  • Doklad o místě pobytu dítěte (potvrzení o přechodném pobytu, vízum, pobytová karta aj.)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Podrobnější informace: https://www.vejrostova.cz/predskolaci/zapis-do-prvnich-trid/ a na tel. čísle: 546 220 173.


ONLINE LEKCE S RODILÝM MLUVČÍM – jazyková škola Easyspeak

  • skupinové a individuální online lekce – AJ, FJ, ŠJ
  • registrace do skupinových lekcí od 14.9.2021 na is-easyspeak.cz
  • individuální lekce na info@easyspeak.cz nebo Ivana 723 370 442, Lucie 737 553 491, Helena 773 138 533

Úspěch paní učitelky Olgy Novotné v soutěži Global Teacher Prize Czech Republic!

Paní učitelka Olga Novotná, která učí na naší škole už 25 let, je jednou z 11 finalistek Global Teacher Prize Czech Republic, odborné ceny pro inspirující pedagogy a průvodce vzděláváním. Je to velký úspěch a ocenění její práce. Podle programu Začít spolu učí už 19 let. Za velmi důležitý považuje demokratický přístup ke vzdělání, vnitřní motivaci dětí, podněcováním zájmu o učení, důraz na spolupráci a vzájemnou podporu dětí. Používá integrovanou tematickou výuku a výuku v projektech. Množství nových dovedností se děti učí v okamžiku, kdy je k něčemu potřebují, a tudíž vidí bezprostředně jejich smysl.

Na výběru témat a přípravě se podílí i děti, což přispívá ke vzbuzení zájmu o výuku. Používá místně zakotvené učení. Je přesvědčená, že učení, které má pro děti význam, je pro ně zajímavější, bližší a přínosnější. Navíc probíhá venku, což děti opravdu baví. Děti se učí mnohem lépe pečovat o blízké okolí i se zapojovat do místních záležitostí. K plánování projektu používá metodu EduScrum, která rozvíjí u žáků schopnost týmové spolupráce, hodnocení vlastního pokroku a kreativitu. Za velmi důležité považuje, aby se děti ve škole cítily dobře. Děti, které se cítí ve škole dobře, jsou motivovanější, a mají i lepší výsledky. Respektující přístup je pro ni důležitý nejen ve škole, ale i v běžném životě.

FOTO: Alice Hrubá. Finalisté Global Teacher Prize Czech Republic. In: gtpcr.cz [online]. [cit. 30.6.2021]. Dostupné z: https://www.gtpcr.cz/slavnostni-vyhlaseni-ceny-gtp-cz-2021/

Paní učitelce Olince Novotné moc gratulujeme!


Pozdravy sportovců našim žákům!