Stravování ve školách a školkách zdarma

Home » O ŠKOLE » PROJEKTY » FINANCOVANÉ PROJEKTY » Stravování ve školách a školkách zdarma

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2024/2025

Naše škola se zařazuje do dotačního programu: „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2024/2025“. Předmětem dotačního programu je podpora dětí/žáků z rodin v nepříznivé finanční situaci formou příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování. Příspěvek je poskytován na obědy žáků zdejší ZŠ.

Pro zařazení dětí do projektu musí rodina splňovat alespoň jedno z následujících kritérií:

 1. rodina nacházející se v hmotné nouzi, tzn. Pobírající doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na Živobytí (doložení potvrzení z Úřadu práce o pobírání některé z dávek),
 2. rodina pobírající dávku v pěstounské péči,
 3. rodina, která se nachází v nepříznivé finanční situaci, jedná se o případy, kdy v rodině nastaly nepříznivé podmínky, např. exekuce, insolvence, nemoc/úmrtí zákonného zástupce, kdy poskytování bezplatného školního stravování překlene dobu finanční tísně, např. než je vyplacen sirotčí důchod, dlouhodobé ošetřování člena rodiny a s ním spojený výpadek na straně příjmů domácnosti apod.

Nedílnou součástí je rovněž vyplnění čestného prohlášení.

Termín pro odevzdání potřebných dokladů je stanoven nejpozději do 10:00 hod. dne 28.6.2024. Veškeré informace poskytne Mgr. Jiří Novotný, sociální pedagog, tel. číslo 778 702 073, email:  Jiri.Novotny@vejrostova.cz


Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, i v příštím školním roce se chystáme zapojit do dotačního programu. Předmětem dotačního programu je poskytnutí bezplatné stravy žákům základních škol.

Důvodem podpory je poskytnout stravu dětem, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací, a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení.

Do podpořené cílové skupiny budou děti zařazeny na základě škole doručeného:

 • vyplněného čestného prohlášení zákonného zástupce dítěte nebo jiné osoby, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů o pobírání dávek hmotné nouze (čestné prohlášení ke stažení ZDE),
 • jako přílohu čestného prohlášení doloží zákonný zástupce potvrzení Úřadu práce o pobírání doplatku na bydlení nebo příspěvku na živobytí.

Doklady odevzdejte e mailem nebo do schránky školy v uzavřené obálce nejpozději dne 12.7.2023. Kontakt: Mgr. Jana Coufalová, speciální pedagog, jana.coufalova@vejrostova.cz

Mgr. Jiří Novotný, sociální pedagog školy


Pokračování projektu OP PMP – projekt 7 – Poskytování bezplatné stravy ve školním roce 2022/23

Ve školním roce 2022/2023 pokračuje naše škola v poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou.

V období červen – září 2022 Úřad práce (ÚP) ověřuje děti pro zapojení do projektu ve školním roce 2022/2023.

Pracovníci kontaktních pracovišť ÚP:

 • informují o projektu cílovou skupinu, kterou jsou osoby s nárokem na dávky v hmotné nouzi v některém z měsíců vymezeného období (červen až září), mající v okruhu společně posuzovaných osob dítě ve věku 3–15 let
 • dotazem od zákonného zástupce získají informace o tom, kterou školu dítě navštěvuje
 • vyplní se zákonným zástupcem dítěte potvrzení, které obsahuje závazný souhlas/nesouhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte do projektu
 • vydají zákonnému zástupci materiál Informace o zapojení dítěte a zodpoví případné dotazy v rozsahu vlastní informovanosti o projektu.

Zapojení dalších dětí v pololetí školního roku nebude možné (ověřování dětí v 01/2023 nebude probíhat).

ZÁSADY PRO ZAŘAZENÍ DÍŤETE DO PROJEKTU:

 • Dítě, které bylo v některém z rozhodných měsíců společně posuzovanou osobou (SPO) na dávce hmotné nouze (HN), ale od následujícího měsíce došlo k odejmutí této dávky/ vyřazení dítěte z okruhu SPO, je přesto způsobilé pro vydání a potvrzení formuláře, a to až do ukončení aktuální výzvy.
 • Pokud se podpořené dítě během školního roku 2022/2023 přestěhuje do jiného zapojeného kraje, kde začne navštěvovat zapojenou školku/školu, je i nadále podpořeno – školy si údaje o dítěti předají mezi sebou.
 • Pokud podpořené dítě během školního roku 2022/2023 začne navštěvovat nezapojenou školku/školu, nemůže být již nadále podpořeno.
 • Pokud dítě navštěvuje zapojenou školku/školu, avšak bydlí a dávky HN jsou vypláceny v nezapojeném kraji, nemůže být podpořeno.
 • Potvrzení o zapojení do OP PMP lze vyplnit i se zákonnými zástupci dvouletých dětí. Školky si následně ohlídají věk dítěte a od doby, kdy mu budou tři roky, mu začnou obědy proplácet. Pokud budou dítěti 3 roky již v průběhu letních prázdnin, bude mít možnost čerpat podporu od začátku měsíce 9/ 2022.
 • Dítě, kterému do 31. 8. 2022 bude 16 let, nemůže být do OP PMP zařazeno a čerpat podporu na úhradu obědů ve školím roce 2022/2023.
 • Dítě, kterému bude 16 let až po 1. 9. 2022, bude standardně zařazeno do projektu.

Mgr. Jana Coufalová

Speciální pedagožka školy, koordinátorka projektu


Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII“

naše škola bude ve školním roce 2021/22 opět zapojena jako partner s finančním příspěvkem.

Upřesňující informace:

 • Úřad práce (ÚP) obdržel seznam škol, které jsou do projektu zapojeny.
 • Pracovníci kontaktních pracovišť Úřadu práce (ÚP) v období od 01.05.2021 do 31.08.2021:
  • informují o projektu cílovou skupinu, kterou jsou osoby s nárokem na dávky v hmotné nouzi v některém z měsíců vymezeného období (květen až srpen), mající v okruhu společně posuzovaných osob dítě ve věku 3–15 let
  • dotazem od zákonného zástupce získají informace o tom, kterou školu navštěvuje dítě, které je v cílové skupině
  • vyplní se zákonným zástupcem dítěte potvrzení, které obsahuje závazný souhlas/nesouhlas zákonného zástupce se zapojením dítěte do projektu
  • vydají zákonnému zástupci materiál Informace o zapojení dítěte a zodpoví případné dotazy v rozsahu vlastní informovanosti o projektu.
 • Pokud se zákonný zástupce dítěte v uvedené době nedostaví na Úřad práce, nebude možné dítě do projektu zařadit.
 • ÚP zašle do 13.08.2021 na Jihomoravský kraj tabulky se seznamem dětí odsouhlasených v období 05-07/2021. Jihomoravský kraj tabulky přepošle do 27.08.2021 datovou schránkou partnerským školám/jídelnám. Škola/jídelna provede kontrolu (ověří, že děti uvedené v tabulce skutečně navštěvují zařízení).
 • Dále ÚP zašle do 10.09.2021 na Jihomoravský kraj tabulky se seznamem dětí odsouhlasených v období  08/2021. Jihomoravský kraj tabulky přepošle do 13.09.2021 datovou schránkou partnerským školám/jídelnám. Škola provede kontrolu (ověří, že děti uvedené v tabulce skutečně navštěvují zařízení).
 • Škola vyzve zákonné zástupce dětí uvedených v tabulkách, aby vyplnili přihlášku ke stravování.

Další ověřování dětí pak bude provádět Úřad práce i v lednu 2022. Do projektu tak bude možné zapojit i děti, jejichž rodiče v období května až srpna 2021 dávky v hmotné nouzi nepobírali, ale poté přišli např. o zaměstnání a v lednu 2022 již dávky v hmotné nouzi pobírat budou. Tyto děti bude možné zapojit do projektu v druhém pololetí školního roku.

ZÁSADY PRO ZAŘAZENÍ DÍŤETE DO PROJEKTU:

 • Dítě, které bylo v některém z rozhodných měsíců společně posuzovanou osobou (SPO) na dávce hmotné nouze (HN), ale od následujícího měsíce došlo k odejmutí této dávky/ vyřazení dítěte z okruhu SPO, je přesto způsobilé pro vydání a potvrzení formuláře, a to až do ukončení aktuální výzvy.
 • Pokud se podpořené dítě během školního roku 2021/2022 přestěhuje do jiného zapojeného kraje, kde začne navštěvovat zapojenou školku/školu, je i nadále podpořeno – školy si údaje o dítěti předají mezi sebou.
 • Pokud podpořené dítě během školního roku 2021/2022 začne navštěvovat nezapojenou školku/školu, nemůže být již nadále podpořeno.
 • Pokud dítě navštěvuje zapojenou školku/školu, avšak bydlí a dávky HN jsou vypláceny v nezapojeném kraji, nemůže být podpořeno.
 • Potvrzení o zapojení do OP PMP lze vyplnit i se zákonnými zástupci dvouletých dětí. Školky si následně ohlídají věk dítěte a od doby, kdy mu budou tři roky, mu začnou obědy proplácet. Pokud budou dítěti 3 roky již v průběhu letních prázdnin, bude mít možnost čerpat podporu od začátku měsíce 9/ 2021.
 • Dítě, kterému do 31. 8. 2021 (nebo do 31. 1. v případě potvrzování na 2. pololetí) bude 16 let, nemůže být do OP PMP zařazeno a čerpat podporu na úhradu obědů ve školím roce 2021/2022.
 • Dítě, kterému bude 16 let až po 1. 9. 2021 (nebo 1. 2. 2022 v případě zařazení do 2. pololetí), bude standardně zařazeno do projektu.

Informace o operačním programu a projektu jsou dostupné na webových stránkách:

V Brně dne 22. 6. 2021

Mgr. Jana Coufalová, koordinátor projektu


OP PMP 6.výzva – Poskytování bezplatné stravy – informace na období školní rok 2020/21

         Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 03.03.2020 šestou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, nazvanou Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi VI.

         Cílem pomoci je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin ve věku 3 – 15 let ve školním roce 2020/2021 pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a víceletých gymnázií.

         Cílová skupina: děti ve věku 3 -15 let, které navštěvují školní nebo předškolní zařízení. Jedná se o děti, které se nacházejí jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí v hmotné nouzi, což bude následně (v průběhu května, června a září 2020) ověřovat místně příslušný Úřad práce.

         S ohledem na situaci mnoha rodičů, kteří se momentálně nalézají v nelehké životní situaci, si plně uvědomujeme, že jakákoliv pomoc, kterou by bylo možné poskytnout dětem, by ulehčila poměry mnohých z nich.

        Naše škola je opět přihlášena jako partner s finančním příspěvkem do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI“ s názvem Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi.

Mgr. Jana Coufalová, Koordinátorka projektu


OP PMP 5 – Poskytování bezplatné stravy – informace na další období šk. rok 2019/20

Naše škola je opět zapojena jako partner s finančním příspěvkem do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji V“.

Mgr. Jana Coufalová, koordinátorka projektu


OP PMP 4 – Poskytování bezplatné stravy – informace na další období šk. rok 2018/19

Naše škola je opět zapojena jako partner s finančním příspěvkem do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji IV“.

Úřad práce již obdržel seznam škol, které jsou do projektu zapojeny. 

Pracovníci kontaktních pracovišť ÚP budou v období od 02.05.2018 do 29.06.2018 informovat zákonné zástupce dětí spadajících do cílové skupiny o možnosti zapojení do projektu a potvrzovat děti, které mají na zapojení do projektu nárok.
Pokud se rodiče dítěte v tomto období nedostaví na Úřad práce, nebude možné dítě do projektu zařadit.
        Situace cílové skupiny bude posuzována s ohledem na momentální stav pobírání dávek v hmotné nouzi v květnu a /nebo červnu 2018 (již neplatí podmínka jako v předchozím roce, že rodiče musí pobírat dávky v hmotné nouzi v souvislém období 3 měsíců).

Mgr. Jana Coufalová, koordinátorka projektu


Stravování ve školách a školkách zdarma

I v příštím školním roce bude naše škola zapojena do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji III“.

Koordinátor projektu: Mgr. Jana CoufalováNaše škola je zapojena do Operačního programu Potravinové a materiální pomoci.
Projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji II“ se vztahuje na školní rok 2016/2017.


 Koordinátor projektu: Mgr. Jana Coufalová