ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Home » SLUŽBY » ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, primární prevence sociálně patologických jevů, podpora třídního klimatu a celkové pozitivní atmosféry školy, výchovné a kariérové poradenství, spolupráce s externími poradenskými zařízeními a institucemi a mnoho dalších dílčích úkolů.

Kontaktní pracovník pro komunikaci se školskými poradenskými zařízeními je Mgr. et Mgr. Táňa Novotná specialni.pedagog@vejrostova.cz

Telefon: 778 486 925

Činnost školní poradenského pracoviště zajišťují:

Školní psychologové 

Speciální pedagožky

Výchovná poradkyně

Metodikové prevence

Sociální pedagog