I. stupeň

Home » I. stupeň

Na prvním stupni naší školy je dvacet tříd, které pracují podle Školního vzdělávacího programu a některé třídy podle alternativního programu „Začít spolu“. Děti vyučují plně kvalifikovaní učitelé.

Cizí jazyk se vyučuje od prvního ročníku. Vyučovaným jazykem je na základě zjištěného zájmu žáků a rodičů angličtina.

V rámci tělesné výchovy je ve druhých a třetích třídách nabízena výuka plavání.

První stupeň školy je zapojen do programu „Zdravé zuby“, žáci se pravidelně účastní programu „Dopravní výchova“. Školní učivo je doplňováno výukovými programy CVČ Bystrouška a Kominíček, DDM a preventivními programy pro žáky (besedy s policií, projekty k prevenci šikany, prevenci užívání návykových látek aj.).

Účastníme se také řady sportovních soutěží a dalších akcí. Žáci prvního stupně jezdí každoročně na školy v přírodě. Během celého školního roku organizujeme návštěvy divadel, koncertů, výstav, muzeí i galerií.

Výuka probíhá v kmenových třídách . Žáci mají možnost pracovat v počítačové učebně s různými výukovými programy; třídy mohou využívat i školní cvičnou kuchyňku. Od čtvrtého ročníku je zařazena výuka informatiky.

Chodby jsou vybaveny šplhadly, ribstoly a stoly na stolní tenis a děti tak mohou aktivně trávit svůj volný čas o přestávkách.

TřídyAkce a soutěžeZ výukyZačít spolu