ZÁPIS DO I. TŘÍD

Home » PŘEDŠKOLÁCI » ZÁPIS DO I. TŘÍD

Na základě Zákona č. 67/2022 Sb. vyhlašuje ředitel ZŠ Brno, Vejrostova 1, přísp. org.

Zápis do 1. třídy pro děti cizince

pro školní rok 2022/2023, který se bude konat:

ve čtvrtek 2. 6. od 8 – 14 hodin.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Průběh zápisu

S sebou přineste:

 • elektronicky vygenerovanou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Identifikační doklad dítěte
 • Identifikační doklad zákonného zástupce
 • Doklad o místě pobytu dítěte (potvrzení o přechodném pobytu, vízum, pobytová karta aj.)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.


Seznam přijatých žáků do 1. tříd


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 bude konat

 • v pátek 8. 4. od 14 – 18 hodin
 • v sobotu 9. 4. od 9 – 12 hodin.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Ve školním roce 2022/23 budeme otevírat čtyři první třídy s max. kapacitou 120 žáků (z toho jednu třídu s programem Začít spolu. V případě naplnění kapacity jsme připraveni otevřít i druhou třídu s tímto programem).

Informace k zápisu: https://zapisdozs.brno.cz/prijimaci-rizeni

Průběh zápisu

S sebou přineste:

 • elektronicky vygenerovanou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo
 • žádost o odklad školní docházky (pokud žádáte nebo dosud nejste rozhodnutí a čekáte na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně).

Tyto formuláře naleznete na stránkách Magistrátu města Brna https://zapisdozs.brno.cz.

 • rodný list dítěte
 • Váš občanský průkaz
 • Rodiče cizinci – pas a doklad o pobytu

Budete-li žádat odklad školní docházky, je třeba podat písemnou žádost a doložit ji do konce května doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o odklad povinné školní docházky se vyřizuje na SPÁDOVÉ ŠKOLE.


Dostaví-li se k zápisu rodiče s dítětem narozeným v době od 1. 9. do 31. 12. 2016 (tj. k 1. 9. 2022 nešestiletým) a požadují-li zahájení školní docházky, je nezbytně nutné v době zápisu podat písemnou žádost a doložit ji doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

Čas zápisu si zaregistrujte na systému elektronického zápisu: https://zapisdozs.brno.cz

Pro příjem žádostí je dle zákona stanoveno období od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (s982usr),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v termínu 8. 4. 2022 v době od 14,00 do 18,00 a 9. 4. 2022 od 9,00 do 12,00.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Má-li dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, je třeba toto doložit (stačí prostá kopie dokladu).

Žádost o odklad je třeba doplnit Přílohou k žádosti o odklad (Informační povinnost)– stačí prostá kopie. Dále je třeba doložit doporučením PPP a pediatra V případě, že ještě chybí vyšetření PPP, pak je třeba přiložit Žádost o přerušení řízení – stačí prosté kopie.

Žádost o přijetí je třeba doplnit Přílohou k žádosti o přijetí (Informační povinnost) – stačí prostá kopie.

Dále doporučujeme:

 • v případě zájmu o program Začít spolu – vyjádřit svůj zájem nahoře na přihlášce
 • pokud naší školu navštěvuje starší sourozenec – zapsat nahoru na přihlášku jeho jméno, příjmení a třídu, kterou navštěvuje.

Z § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017 vyplývá, že žádost o přijetí podává zákonný zástupce. Není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.

Předání Žádosti o přijetí, Žádosti o odklad:

 • Pokud má zákonný zástupce datovou schránku – zaslat žádost do datové schránky ZŠ (s982usr).
 • –      “        –       uznávaný elektronický podpis – zaslat žádost e-mailem na adresu: Zapis@vejrostova.cz.
 • Zaslat poštou na adresu:

Zápis do 1. třídy

ZŠ Brno, Vejrostova 1, přísp. organizace

63500 Brno

 • Osobním podáním v termínu 4. 4. až 29. 4. 2022 v době od 8,00 – 15,00 hodin, po telefonické domluvě na tel.: 546220173.

Náležitosti Žádosti o přijetí:

 • Vygenerovaná a podepsaná Žádost o přijetí (https://zapisdozs.brno.cz).
 • Vygenerovaná a podepsaná Příloha k žádosti o přijetí (nebo její prostá kopie).
 • Pokud je dítě nešestileté, je třeba v době zápisu (nejpozději do 30. 4.) doložit doporučení PPP.
 • V případě sourozence, který navštěvuje naší školu, doporučujeme napsat jeho jméno, příjmení a třídu na horní okraj žádosti.
 • V případě aktivního zájmu o program Začít spolu doporučujeme poznačit nahoru na žádost (viz Kritéria přijímání žáků do prvních tříd).

Náležitosti Žádosti o odklad:

 • Vygenerovaná a podepsaná Žádost o odklad (https://zapisdozs.brno.cz).
 • Vygenerovaná a podepsaná Příloha k žádosti o odklad (nebo její prostá kopie).
 • Doporučení pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“) a pediatra.

Pokud ještě zákonný zástupce nemá některé doporučení, pak musí k žádosti přiložit podepsanou Žádost o přerušení řízení. Na jejím základě ZŠ přeruší řízení o odkladu do doby doložení doporučení (nejdéle do konce května). Pokud by nastal problém s termínem v PPP, je třeba se telefonicky domluvit se zástupkyní ředitele pro 1. stupeň.Zajímá Vás program Začít spolu na ZŠ Vejrostova?

Srdečně zveme zájemce o program Začít spolu z řad rodičů, předškoláků ZŠ Vejrostova na

on – line setkání, které se uskuteční v úterý 22. 3. 2022 v 16. 00.

Na setkání se připojíte v MS Teams. Odkaz ZDE.

Schůzky se můžete účastnit, i když svoje dítě do programu Začít spolu nepřihlásíte. Za aktivní účast na schůzce náleží zájemcům 1 bod pro přijetí do třídy, ve které pracujeme podle programu Začít spolu.