Výchovná poradkyně

Home » SLUŽBY » ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ » Výchovná poradkyně

Jako výchovný poradce na naší škole působí Mgr. Lenka Broklová.

Kontakt

Telefon: 546 210 679
Email: lenka.broklova@vejrostova.cz
Pracovna: 2. patro v sekci druhého stupně


Konzultační hodiny

Individuální termíny po předchozí domluvě telefonicky nebo emailem.


Přehled činností

Volba povolání

 • Poskytuje poradenskou činnost pro žáky a rodiče při volbě povolání.
 • Podílí se na tvorbě tematického plánu učiva pro předmět Volba povolání, v 8. a 9. ročníku tento předmět vyučuje.
 • Eviduje všechny důležité informace a materiály, které se týkají nabídky studia na SŠ a přijímacího řízení a předává je žákům, jejich rodičům i třídním učitelům 5., 7. a 9. tříd.
 • Pro žáky 9. tříd zajišťuje návštěvu Informačního střediska Úřadu práce Brno-město, návštěvy zástupců SŠ na ZŠ a exkurze žáků 9. tříd na SŠ.
 • Zajišťuje informační schůzku s rodiči žáků končících školní docházku.
 • Poskytuje žákům, kteří nebyli úspěšní v prvním kole přijímacího řízení, a jejich rodičům informace dalších kolech přijímacího řízení.
 • Zpracovává přehledy o výsledcích přijímacího řízení.
 • Organizuje rozloučení se žáky 9. ročníku.

Práce se žáky s výchovnými problémy

 • Ve spolupráci se školními psychology a sociálním pedagogem pomáhá třídním učitelům se sledováním problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky, pomáhá při shromažďování podkladů pro OSPOD.
 • Eviduje žáky s vyšší absencí (omluvenou i neomluvenou) a dává návrhy na řešení, případně se účastní schůzek třídních učitelů s rodiči těchto žáků.
 • Organizuje setkání s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků (výchovné komise).

Metodická a informační činnost a další specifické oblasti

 • Ve spolupráci se školními psychology, metodiky prevence a sociálním pedagogem se podílí na sledování a řešení rizikového chování (šikana, vandalismus, brutalita, rasismus, návykové látky…).
 • Informuje učitele, rodiče a žáky o činnostech zařízení výchovného poradenství a o možnostech jejich využití.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o tyto žáky.