Výchovná poradkyně

Home » SLUŽBY » ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ » Výchovná poradkyně

Jako výchovný poradce na naší škole působí Mgr. Lenka Broklová.

Kontakt

Telefon: 546 210 679
Email: lenka.broklova@vejrostova.cz
Pracovna: 2. patro v sekci druhého stupně


Konzultační hodiny

Individuální termíny po předchozí domluvě telefonicky nebo emailem.


Přehled činností

Volba povolání

 • Poskytuje poradenskou činnost pro žáky a rodiče při volbě povolání.
 • Podílí se na tvorbě tematického plánu učiva pro předmět Volba povolání, v 9. ročníku tento předmět vyučuje.
 • Eviduje všechny důležité informace a materiály, které se týkají nabídky studia na SŠ a přijímacího řízení a předává je žákům, jejich rodičům i třídním učitelům 5., 7. a 9. tříd.
 • Pro žáky 9. tříd zajišťuje návštěvu Informačního střediska Úřadu práce Brno-město, návštěvy zástupců SŠ na ZŠ a exkurze žáků 9. tříd na SŠ.
 • Zajišťuje informační schůzku s rodiči žáků končících školní docházku.
 • Spolupracuje s třídními učiteli při potvrzování přihlášek ke studii na SŠ, připravuje pro žáky zápisové lístky.
 • Poskytuje žákům, kteří nebyli úspěšní v prvním kole přijímacího řízení, a jejich rodičům informace o odvolacím řízení a dalších kolech přijímacího řízení.

Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy

 • Ve spolupráci se školním psychologem a speciálním pedagogem pomáhá třídním učitelům s vyhledáváním a sledováním problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky, pomáhá při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou (především PPP Brno, pracoviště Kohoutova), speciálními pedagogickými centry (především SPC Sekaninova, SPC Štolcova, středisky výchovné péče (především SVP Kamenomlýnská, SVP Veslařská), oddělením sociálně právní ochrany dětí – OSPOD (dle bydliště žáků), s Policíí ČR a dalšími orgány a institucemi.
 • Vede databázi a dokumentaci integrovaných žáků, žáků s doporučeným asistentem pedagoga a žáků s vývojovými poruchami učení a chování, nově žáků s podpůrnými opatřeními (koordinátor pro spolupráci s PPP a SPC).
 • Organizuje setkání s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků (výchovné komise).

Metodická a informační činnost a další specifické oblasti

 • Ve spolupráci se školní psycholožkou usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů, podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů. Spolupracuje se školní psycholožkou a metodiky prevence při sledování a řešení rizikového chování (šikana, vandalismus, brutalita, rasismus, návykové látky…).
 • Podílí se na organizování školních vzdělávacích a výchovných akcí a projektových dnů k prevenci rizikového chování.
 • Informuje učitele, rodiče a žáky o činnostech zařízení výchovného poradenství a o možnostech jejich využití.
 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a navrhuje další péči o tyto žáky.