Přijímací řízení na osmiletá a šestiletá gymnázia

Home » Přijímací řízení na osmiletá a šestiletá gymnázia

Vážení rodiče,

na osmiletá a šestiletá gymnázia mají možnost hlásit se žáci 5. a 7. ročníků. Zde Vám předkládáme základní informace k přijímacímu řízení:

 1. Žák má možnost podat do 1. kola max. dvě přihlášky (lze podat obě přihlášky na různé obory téže školy, ale nelze podat obě přihlášky na tentýž obor studia téže školy). Obě přihlášky musí být totožné (se stejným pořadím škol). (2 přihlášky mohou podávat i žáci, kteří si podávali přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.)
 1. Přihlášky podává zákonný zástupce uchazeče řediteli SŠ, a to nejpozději do 1. 3. 2020. Přihlášky jsou oboustranné. Pokud je tisknete, je nutné vytisknout obě strany na jeden list.

Přihlášku žák získá:

 1. Při vyplňování přihlášek nepřehlédněte:
 • Pokud má žák podpůrná opatření, přikládá doporučení z PPP (SPC) k přihlášce zákonný zástupce.
 • IZO školy: 048 51 30 91
 • Zapište předměty a známky. Jako první se vypisuje chování a poté známky z obou pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku, resp. 6. a 7. ročníku. CHOVÁNÍ SE NEZAPOČÍTÁVÁ DO PRŮMĚRU.
 1. Jednotné přijímací zkoušky budou probíhat 16. a 17. 4. 2020. V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na gymnázium, které uvedl na přihlášce jako první; v druhém termínu na gymnázium, které uvedl jako druhé. Uchazeči se započítává lepší výsledek z testu z ČJ a lepší výsledek z testu z M.
 1. Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek je 13. a 14. 5. 2020.
 2. Gymnázium může vypsat ještě školní přijímací zkoušky (své vlastní).
 3. Žáci odevzdají vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli, nejlépe v první polovině února. Třídní učitel potvrdí známky a vrátí přihlášky žákům zpět.
 4. ZÁPISOVÝ LÍSTEK: Zápisový lístek dostanou žáci na základní škole, a to do 15. března 2020. (O možnostech jeho vyzvednutí budete informováni edookitem.)
 5. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu do 10 pracovních dnů odevzdáním zápisového lístku. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Škola, na kterou přijatý žák neodevzdá zápisový lístek, bude automaticky počítat s tímto místem jako volným pro další kola přijímacího řízení.
 6. Vzít zápisový lístek ze SŠ zpět a přenést na jinou SŠ zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam byl přijat na odvolání.
 7. Odvolání proti nepřijetí je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Podrobnější informace na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

3. 2. 2020                                          Mgr. Lenka Broklová, výchovná poradkyně