ZÁPIS DO I. TŘÍD

Home » PŘEDŠKOLÁCI » ZÁPIS DO I. TŘÍD

Seznam žáků přijatých do prvních tříd ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

prohlédněte si SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH DO PRVNÍCH TŘÍD pro školní rok 2021/2022.

(zveřejněno 17.5.2021)


INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISU DO 1. TŘÍD

Vážení rodiče,

zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 bude konat bez přítomnosti dětí.

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Ve školním roce 2021/22 budeme otevírat čtyři první třídy. Tři první třídy s max. kapacitou 90 žáků a jednu třídu (s programem Začít spolu) s kapacitou max. 25 žáků.

Průběh zápisu:

Upřednostňuje se, pokud je to možné, podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Pro příjem žádostí je dle zákona stanoveno období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (s982usr),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v termínu zápisu – tj.: 20. 4. 2021 v době od 14,00 do 18,00 hodin a 21. 4. 2021 v době od 14,00 do 17,00 hodin. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné řídit se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Má-li dítě jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, je třeba toto doložit (stačí prostá kopie dokladu).

Žádost o odklad je třeba doložit doporučením PPP a pediatra. Dále musí být doplněna Přílohou k žádosti o odklad (Informační povinnost) a v případě, že ještě chybí vyšetření PPP, pak je třeba přiložit Žádost o přerušení řízení – stačí prosté kopie. (Vzory viz níže).

Žádost o přijetí je třeba doplnit Přílohou k žádosti o přijetí – stačí prostá kopie. (Vzor viz níže). Dále doporučujeme:

 • v případě zájmu o program Začít spolu – vyjádřit svůj zájem nahoře na přihlášce
 • pokud naší školu navštěvuje starší sourozenec – zapsat nahoru na přihlášku jeho jméno, příjmení a třídu, kterou navštěvuje

Předání Žádosti o přijetí, Žádosti o odklad:

 • Pokud má zákonný zástupce datovou schránku – zaslat žádost do datové schránky ZŠ (s982usr)
 • – “ – uznávaný elektronický podpis – zaslat žádost e-mailem na adresu: Zapis@vejrostova.cz
 • Zaslat poštou na adresu:

Zápis do 1. třídy

ZŠ Vejrostova 1

63500 Brno

 • Osobním podáním ve dnech 20. 4. v době od 14,00 do 18,00 hodin a 21. 4. 2021 v době od 14,00 do 17,00 hodin.
  • Na vrátnici školy, kde žádost převezme pověřený pracovník.
  • Vstup do školy po jednom zákonném zástupci s ochrannými pomůckami.
  • Při čekání je třeba dodržovat dostatečnou vzdálenost.

Náležitosti Žádosti o přijetí:

 • Vygenerovaná a podepsaná Žádost o přijetí (https://zapisdozs.brno.cz)
 • Vygenerovaná a podepsaná Příloha k žádosti o přijetí (nebo její prostá kopie)
 • Pokud je dítě nešestileté, je třeba v době zápisu (nejpozději do 30. 4.) doložit doporučení PPP
 • V případě sourozence, který navštěvuje naší školu, doporučujeme napsat jeho jméno, příjmení a třídu na horní okraj žádosti
 • V případě aktivního zájmu o program Začít spolu doporučujeme poznačit nahoru na žádost (viz Kritéria přijímání žáků do prvních tříd)

Náležitosti Žádosti o odklad:

 • Vygenerovaná a podepsaná Žádost o odklad (https://zapisdozs.brno.cz)
 • Vygenerovaná a podepsaná Příloha k žádosti o odklad (nebo její prostá kopie)
 • Doporučení pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“) a pediatra

Pokud ještě zákonný zástupce nemá některé doporučení, pak musí k žádosti přiložit podepsanou Žádost o přerušení řízení. Na jejím základě ZŠ přeruší řízení o odkladu do doby doložení doporučení (nejdéle do konce května). Pokud by nastal problém s termínem v PPP, je třeba se telefonicky domluvit se zástupkyní ředitele pro 1. stupeň.


Další informace:

Pokud nemá zákonný zástupce možnost tisku:

 • vygeneruje žádost (https://zapisdozs.brno.cz)
 • v termínu osobního podání, tj. 20. a 21. 4. se po telefonické domluvě dostaví do ZŠ a zde mu bude žádost vytištěna a bude přijata

Pokud nemá zákonný zástupce možnost přístupu na internet:

 • lze žádost po telefonické nebo e-mailové domluvě vyzvednout osobně na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 v úřední dny pondělí a středa v době od 8,00 do 11,00

Kontakty:

Mgr. Irena Hudcová e-mail: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel.: 542172181

Marcela Hofbruckerová e-mail: hofbruckerova.marcela.osmt@brno.cz, tel.: 542172182

 • v termínu osobního podání, tj. 20. a 21. 4. se po telefonické domluvě dostaví do ZŠ a zde mu bude žádost vygenerována, vytištěna a bude přijata.

Je třeba znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotní pojišťovny.

Vaše případné dotazy k zápisu zasílejte prosím POUZE na adresu: Dotazyzapis@vejrostova.cz


Prohlédněte si také informace týkající se zápisu dětí do školní družiny

Zajima-Vas-program-Zacit-spolu-1


Registrace na schůzku Začít spolu ZDE.