EU – peníze školám

Home » O ŠKOLE » PROJEKTY » FINANCOVANÉ PROJEKTY » EU – peníze školám

Přehled nově vytvořených materiálů:

Veškeré uvedené materiály jsou na požádání dostupné u Mgr. Petra Slonka na emailové adrese petr.slonek@vejrostova.cz. V emailu prosím uveďte název šablony /např.: VY_12_INOVACE_03) a číslo materiálu (např.: 01).
Děkujeme

VY_12_INOVACE_01 čtenářská gramotnost
VY_42_INOVACE_02 matematika
VY_12_INOVACE_03 čtenářská gramotnost
VY_12_INOVACE_04 čtenářská gramotnost
VY_12_INOVACE_05 čtenářská gramotnost
VY_12_INOVACE_06 čtenářská gramotnost
VY_32_INOVACE_07 využití ICT
VY_12_INOVACE_08 čtenářská gramotnost
VY_12_INOVACE_09 čtenářská gramotnost
VY_12_INOVACE_10 čtenářská gramotnost
VY_32_INOVACE_11 využití ICT
VY_32_INOVACE_12 využití ICT
VY_32_INOVACE_13 využití ICT
VY_32_INOVACE_14 využití ICT
VY_32_INOVACE_15 využití ICT
VY_32_INOVACE_16 využití ICT
VY_32_INOVACE_17 využití ICT
VY_32_INOVACE_18 využití ICT
VY_32_INOVACE_19 využití ICT
VY_32_INOVACE_20 využití ICT
VY_32_INOVACE_21 využití ICT
VY_22_INOVACE_22 cizí jazyky
VY_22_INOVACE_23 cizí jazyky
VY_32_INOVACE_24 využití ICT
VY_42_INOVACE_25 matematika
VY_52_INOVACE_26 přírodní vědy
VY_52_INOVACE_27 přírodní vědy


VY_12_INOVACE_01 čtenářská gramotnost

01 Procvičení čtení a psaní ou, au, tvoření vět
02 Rozlišování dvojic slov a písmen, tvorba vět
03 Rozlišování dvojic slov a písmen, části těla
04 Doplňování neúplných slov, opis, tvorba vět
05 Tvorba vět, skladba slov do vět, porozumění
06 Porozumění slov, tvorba vět
07 Písmeno C, Č
08 Doplňování neúplných slov, tvorba vět
09 Písmeno ž, tvoření vět, porozumění čtení
10 Písmeno  Ž, ž, tvoření a skládání slov
11 Pozorné čtení , opis, tvoření vět
12 Čtení, tvoření vět
13 B,d, p, pozorné čtení, tvoření slov
14 pozorné čtení, opis, vyprávění
15 Pozorné čtení, tvoření vět, vyprávění
16 DI, TI, NI / DY, TY, NY
17 DI, TI, NI / DY, TY, NY
18 Abeceda
19 Abeceda
20 Popis, abeceda, vyprávění
21 Druhy vět podle postoje mluvčího
22 Druhy vět, abeceda, rozhovor, popis
23 Tvrdé a měkké slabiky
24 Tvrdé a měkké souhlásky
25 Psaní U, Ú, Ů
26 Párové souhlásky
27 Práce s textem
28 BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
29 Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
30 Slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ
31 Slova se skupinami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
32 Opakování učiva
33 DĚ, TĚ, NĚ
34 Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov
35 Slovní druhy, podstatná jména
36 Opakování
37 Stroje, přístroje jako pomocníci
38 Domácí mazlíčci
39 Člověk
40 Zdraví a nemoc
41 Potraviny
42 Výživa
43 Lidé a čas 1
44 Lidé a čas 2
45 Hodiny – určování času
46 Roční období, měsíce
47 Minulost, budoucnost, přítomnost
48 Jaro
49 Moje škola
50 Dopravní výchova
51 Proměna přírody na podzim
52 Moje škola – opakování
53 Náš domov
54 Proměna přírody na podzim – opakování
55 Ovoce, zelenina, …
56 Zdraví, hygiena, čistota
57 Potraviny, výživa
58 Denní režim, organizace času
59 Práce, volný čas
60 Jaro
61 Zimní radovánky
62 Zvířátka v zimě
63 Lidské tělo
64 Výživa
65 Zdravé zoubky
66 Jaro, příroda na jaře
67 Velikonoce
68 Jaro na statku
69 Práce na zahradě
70 Stromy a keře na jaře
71 Roční období, měsíce v roce
72 Dny v týdnu

VY_42_INOVACE_02 matematika

01 Sčítání a odčítání do 5
02 Sčítání a odčítání do 5
03 Sčítání a odčítání do 5
04 Sčítání a odčítání do 6
05 Sčítání do 7
06 Sčítání a odčítání do 7
07 Sčítání a odčítání do 8
08 Sčítání a odčítání do 9
09 Sčítání a odčítání do 9
10 Sčítání a odčítání do 9
11 Sčítání a odčítání do 9
12 Sčítání a odčítání do 9
13 Slovní úlohy
14 Sčítání a odčítání do 10
15 Sčítání a odčítání do 10
16 Rozklad čísla
17 Porovnávání čísel
18 Sčítání a odčítání do 10
19 Sčítání a odčítání do 10
20 Sčítání a odčítání do 10
21 Porovnávání čísel
22 Počítání do 20
23 Počítání do 20, číselná osa
24 Čísla 11-20
25 Orientace v číslech 0-20
26 Sčítání a odčítání do 10
27 Sčítání a odčítání do 20
28 Sčítání a odčítání do 20
29 Sčítání a odčítání do 20
30 Sčítání a odčítání do 20
31 Sčítání a odčítání do 20
32 Sčítání a odčítání do 20
33 Sčítání a odčítání do 20 
34 Sčítání a odčítání do 20
35 Sčítání a odčítání do 20
36 Sčítání a odčítání do 20
37 Body, čáry
38 Čáry, úsečky
39 Čára otevřená a uzavřená
40 Geometrické tvary a tělesa
41 Geometrické tvary a tělesa
42 Body, čáry
43 Čáry, úsečka
44 Čtverec
45 Obdélník
46 Základní geometrické tvary
47 Kružnice
48 Základní geometrické tvary
49 Rýsování trojúhelníku
50 Trojúhelníková nerovnost
51 Pravoúhlý trojúhelník
52 Souměrnost
53 Úsečky – porovnávání
54 Obvod trojúhelníku
55 Obvod čtverce
56 Obsah obdélníku
57 Obsah čtverce
58 Obvod a obsah čtverce a obdélníku
59 Grafický součet úseček
60 Grafický rozdíl úseček
61 Délky úseček
62 Čtverec, obdélník, trojúhelník – opakování
63 Obvody a obsahy
64 Povrch krychle
65 Povrch kvádru
66 Souřadnice bodu
67 Jednotky obsahu
68 Vlastnosti trojúhelníku
69 Trojúhelník, obdélník, čtverec
70 čtverec a obdélník
71 Pravidelné obrazce
72 Obsahy složitějších obrazců

VY_12_INOVACE_03 čtenářská gramotnost

01 Druhy vět
02 Druhy vět
03 Slova nadřazená, podřazená
04 Opakování
05 Práce s textem
06 Význam slov
07 Věty, slova, slabiky, písmena
08 Samohlásky
09 Práce s textem
10 Psaní ú/ů, dvojhlásky
11 Opakování
12 Tvrdé a měkké souhlásky
13 Pranostiky – práce s textem
14 Rozělení hlásek – OP
15 Přirovnání
16 Souhlásky uprostřed a na konci slov
17 Tvrdé a měkké slabiky
18 Tvary slov, slova příbuzná
19 Slabiky s „ě“
20 Slova s „ě“
21 Slovní druhy 1
22 Velikonoce – práce s textem
23 Slovní druhy 2
24 Podstatná jména 1
25 Podstatná jména 2
26 Slovesa
27 Podstatná jména, slovesa
28 Předložky, spojky, citoslovce
29 Vlastní jména, místní názvy, adresa
30 Opakování
31 Opakování ze 2. ročníku
32 Opakování souhlásek uprostřed a na konci slov
33 Základní skladebné dvojice 
34 Vyjmenovaná slova, spojovací výrazy
35 Příbuzná slova, vyjmenovaná slova po B 
36 Vyjmenovaná slova po L  
37 Opakování – ovoce, zelenina
38 Rodina
39 Vánoce
40 Zima
41 Lidské tělo
42 Lidské smysly
43 Roční období, měsíce
44 Části dne, hodiny, dny
45 Roční období, měsíce
46 Hodiny, určování času
47 Měsíce, kalendář
48 Povolání
49 Jaro
50 Jaro – roční období
51 Suroviny a výrobky
52 Ptáci stálí a stěhovaví
53 Ptáci domácí
54 Les
55 Česká republika v Evropě
56 Orientace v krajině
57 Moje rodina
58 Obchody a zboží
59 Svět kolem nás
60 Voda
61 Počasí a vzduch
62 Kalendář počasí
63 Půda
64 Planeta Země
65 Sluneční soustava, planety
66 Vesmír
67 Houby
68 Rostliny
69 Léčivé, jedovaté, chráněné rostliny
70 Okrasné rostliny
71 Užitkové rostliny
72 Části kvetoucích rostlin

VY_12_INOVACE_04 čtenářská gramotnost

01 Vyjmenovaná slova po P, práce s textem – PL
02 Vyjmenovaná slova po P, práce s textem – PL
03 Slovní druhy, práce s textem
04 Vyjmenovaná slova po P, práce s PL – opak.
05 K. a J. Čapek, práce s textem
06 Práce s textem
07 Práce s textem
08 Opakování učiva
09 Slovesa
10 Opakování – gramatické jevy
11 Práce s textem
12 Opakování – gramatické jevy
13 Opakování – rod mužský, ženský, střední
14 Vymyšlený text
15 Práce s textem
16 Opakování – sl. druhy
17 Opakování – gramatické jevy
18 Opakování – synonyma, slova příbuzná
19 Opakování Národní divadlo Praha
20 Práce s textem
21 Kvíz Harry Potter 
22 Práce s textem
23 Práce s textem
24 Práce s textem
25 Práce s textem
26 Práce s textem
27 Práce s textem
28 Opakování přídavná jména
29 Kvíz Jules Verne
30 Zájmena osobní
31 Zájmena přivlastňovací
32 Zájmena ukazovací
33 Zájmena tázací, vztažná
34 Zájmena neurčitá, záporná
35 Zájmena já, ty, se
36 Zájmena – my, vy, ona, on, ono,oni
37 Habsburkové
38 Práce s textem
39 Život na Zemi
40 Práce s textem – lidé kolem nás
41 Práce s textem – opakování
42 Práce s textem – ČR demokratický stát
43 Práce s textem – Karel IV.
44 Orientace v místě bydliště
45 Stavba psího těla
46 Planeta Země
47 Politický systém ČR
48 Rozumíme si?
49 Rozumíme si?
50 Stopy živočichů
51 Práce s textem – praotec Čech
52 Práce s textem – vlastenecká hádanka
53 Hory
54 Práce s textem – Marie Terezie
55 Práce s textem – Anežka Přemyslovna
56 Práce s textem – Václav Havel
57 Práce s textem – Svatá Ludmila
58 Jaro 1
59 Jaro 2
60 Povolání
61 Vztahy organismů v lese
62 Vztahy organismů – veverka
63 Vztahy organismů – liška
64 Práce s textem – Jan Žižka
65 Vztahy organismů – sovy
66 Vztahy organismů – dravci
67 Vztahy organismů – kočka
68 Vztahy organismů – čáp bílý
69 Práce s textem – J. A. Komenský 
70 Práce s textem – mistr Jan Hus
71 Vztahy organismů – lesní ptactvo
72 Vztahy organismů – švábi

VY_12_INOVACE_05 čtenářská gramotnost

01 Podstatná jména abstraktní a konkrétní
02 Cestopis – opakování
03 Čtení s porozuměním
04 Zpráva, oznámení
05 Popis krajiny
06 Přívlastek shodný a neshodný
07 Příběhy ze života dětí
08 Literární pojmy
09 Král Lávra – skladba
10 Čtení z informací
11 Balady – Kytice
12 Psaní velkých písmen
13 Slovanské jazyky
14 Slovenština vs. čeština
15 Poezie – Útěk
16 Zájmena
17 Robinsonka
18 Větné členy
19 Popis děje
20 Rod činný a trpný
21 O zlaté kapce
22 Strašidelné příběhy
23 Lyrika
24 Karel Jaromír Erben: Kytice
25 Adam Michna z Otradovic: Loutna česká
26 Divadlo Semafor
27 Hans Christian Andersen
28 Romány 
29 Třídění románů
30 Gulliverovy cesty
31 Mýtus
32 Čtení s porozuměním
33 Pohádka
34 Porozumění odbornému textu
35 Jazykový hlavolam
36 Kytice
37 Revoluce v dopravě
38 Druhá fáze průmyslové revoluce
39 Společnost ve 2. pol. 19. století
40 Složení městské společnosti
41 Nástup Habsburků na český trůn
42 Pobělohorská emigrace – J. A. Komenský
43 Rozvoj hospodářství v českých zemích
44 Evropa na počátku novověku – Francie
45 Evropa na počátku novověku – Anglie
46 Rozpad Rakousko-Uherska
47 Povstání na Chodsku 
48 Leopold I.
49 Po vzniku republiky
50 Demokratické zřízení a zahraniční politika ČSR
51 Vláda Karla VI. a nástup Marie Terezie
52 Politické strany za první republiky
53 Hospodářství za první republiky
54 Marie Terezie a její rodina
55 Rusko za Petra I. Velikého a Kateřiny II.
56 Vznik USA
57 Světová hospodářská krize
58 Fašismus a nacismus ve 2. polovině 30. let
59 SSSR – první socialistický stát na světě
60 Rok 1938 v ČSR
61 Vypuknutí druhé světové války
62 Německý útok na severní a západní Evropu
63 Bitva o Británii
64 Pearl Harbor
65 Zahraniční odboj
66 Z projevů Reinharda Heydricha
67 Osvobozování Československa
68 Vypořádání se s válkou
69 Studená válka
70 Rozdělené Německo
71 Hlavní místa poválečných konfliktů
72 Československo v letech 1945-1993

VY_12_INOVACE_06 čtenářská gramotnost

01 Procvičování větných členů
02 Předmět, větné členy
03 Věta a souvětí
04 Detektivní povídka
05 Novela
06 Pověsti
07 O Jánošíkovi (A)
08 O Jánošíkovi (B)
09 Jabloňová panna
10 Romance helgolandská
11 Kytice
12 K. J. Erben
13 K. J. Erben – Pohádky
14 P. zima, Truhla
15 Wolker, Balada
16 Wolker, Balada
17 Druhy slov
18 Rčení
19 Klasické pohádky
20 Tři dcery – balada
21 Charakteristika
22 Čaroslečna
23 Druhy podstatných jmen
24 Druhy poj. – abstraktní, konkrétní
25 Drama
26 Moderní pohádka
27 V nemocnici
28 Podstatná jména obecná a vlastní
29 O hvězdném hříběti
30 Africká pohádka
31 Australská pohádka
32 Na výletě
33 Shakespeare – Romeo a Julie
34 E. Kästner – Záhada
35 A. Lustig – Zloděj kufrů
36 Bajky
37 Volby
38 Volby do krajských zastupitelstev
39 Volby do krajských zastupitelstev
40 Obecní úřad
41 Odbory ÚMČ
42 Seznámení se zákoníkem práce
43 Člověk a pracovní život
44 Státní symboly
45 Opakování volby, státní symboly
46 Práva a povinnosti občanů
47 Majetek a vlastnictví
48 Peníze
49 Peníze a majetek
50 Významné osobnosti
51 Náboženství
52 Náboženství, Ježíš Kristus
53 Judaismus a křesťanství
54 Judaismus a křesťanství
55 Svatá města
56 Náboženství – shrnutí
57 Náboženská seskupení
58 Velikonoce
59 Pašíjový týden
60 Hinduismus
61 Budhismus
62 Islám
63 Volby a státní symboly – opakování
64 Moc zákonodárná
65 Legislativní proces
66 Výročí konce války
67 Okupace ČSR
68 Tržní hospodářství
69 Fungování trhu
70 Prezident republiky
71 Vláda
72 Moc výkonná

VY_32_INOVACE_07 využití ICT

01 Thaletova věta (2)
02 Thaletova věta (3)
03 Thaletova věta (4)
04 Thaletova věta (5)
05 Třetí mocnina
06 Mocnina s přirozeným mocnitelem
07 Pravidla pro počítání s mocninami (1)
08 Pravidla pro počítání s mocninami (2)
09 Zápis č. v desítkové soustavě (mocniny 10)
10 Pravidla pro počítání s mocninami (3)
11 Opakování, cvičení (1)
12 Opakování, cvičení (2)
13 Opakování, práce s tabulkami
14 Opakování, Pythagorova věta v prostoru
15 Opakování, písemné opakování
16 Číselné výrazy
17 Číselné výrazy (2), cvičení
18 Číselné výrazy (3), cvičení
19 Výrazy s proměnnou
20 Výrazy, cvičení 
21 Prépositions – předložky
22 Passé composé – min. čas
23 Pouvoir a Vouloir
24 Ou + proposition
25 Quel temps fait il
26 J. P. Belmondo
27 Non de pays
28 Pétangue
29 Faire
30 Sports
31 Révision – Verbes
32 Ponts extra …..
33 Couleurs úvod
34 Couleurs – papillon
35 Promenade en Camargue
36 Animaux – zvířata
37 Petits animaux
38 Parkour
39 Préposition – procvičování
40 Transports      
41 Francie konstituční monarchií
42 Gotický sloh
43 Republika a jakobínská diktatura
44 Přemysl Otakar I.
45 Václav I., Přemysl Otakar II.
46 Napoleonské války
47 Porážka Napoleona
48 Václav II., Václav III.
49 Francouzská revoluce a napoleonské války
50 Vytváření novodobého národa
51 Jak se žilo ve středověku
52 Karel IV.
53 Klasicismus a empír
54 Stol. posledních Přemyslovců a Lucemburkové
55 Romantismus
56 První fáze průmyslové revoluce
57 Založení města Brna
58 Vytváření novodobého českého národa
59 Brno ve 13. – 14. století
60 Průmyslová revoluce v českých zemích

VY_12_INOVACE_08 čtenářská gramotnost

01 Význam slov
02 Vyjmenovaná slova Z
03 Vyjmenovaná slova B
04 Opakování
05 Věta jednoduchá, souvětí
06 Procvičení vyjmenovaných slov
07 Vyjmenovaná slova B, Z
08 Slovní druhy
09 Slovní druhy
10 Vyjmenovaná slova B, L
11 Opakování učiva
12 Slovní druhy
13 Vyjmenovaná slova S, L, M
14 Práce s textem
15 Vyjmenovaná slova
16 Masopust
17 Encyklopedie 1
18 Encyklopedie 2
19 Slovní druhy
20 Pohádky
21 Telefonní hovor
22 Velikonoce
23 Vyjmenovaná slova – procvičování
24 Práce s textem
25 Znáš pohádky?
26 Procvičování vyjmenovaných slov
27 Zajíc a vlk
28 Vyjmenovaná slova, slovní druhy
29 Honza a holič
30 Slovní druhy
31 Podstatná jména
32 Práce s textem
33 Slovní druhy
34 Slovesa
35 Podstatná jména a slovesa
36 Procvičování slovních druhů
37 Živá a neživá příroda 1
38 Živá a neživá příroda 2
39 Látky a jejich vlastnosti
40 Voda a její vlastnosti
41 Houby
42 Příroda hrou
43 Listnaté a jehličnaté stromy
44Vlastivědné hádanky
45 Keltové a Přemyslovci
46 Přemyslovští králové
47 Ženy Karla IV.
48 Kvíz o Karlu IV.
49 Osobnosti českých dějin
50 Vlastivědné hádanky
51 Planety, vesmír
52 Glóbus
53 Srnec, liška
54 Husité
55 Stavební slohy
56 Vlastivědné hádanky
57 Loto
58 Procvičování učiva  vlastivědy
59 Česká republika
60 Opakování zvířata
61 Jaro
62 Vlastivědné léto
63 Hádej město
64 Vlastivědný kvíz
65 Potravní řetězec
66 Les
67 Česká republika
68 U vody
69 Vodstvo ČR
70 Znáš povrch a vodstvo ČR?
71 Jehličnaté a listnaté stromy
72 Přírodovědné loto

VY_12_INOVACE_09 čtenářská gramotnost

01 Hranice slov ve větě, slova opačná
02 Slova nadřazená a podřazená
03 Slova opačná
04 Věta, uspořádání slov
05 Abeceda – opakování
06 Opakování
07 Vánoce
08 Práce s textem
09 Skupinová práce – tvrdé a měkké souhlásky
10 Opakování – druhy vět, synonyma, antonyma
11 Tvrdé slabiky
12 Měkké slabiky
13 Tvrdé a měkké slabiky
14 Práce s textem
15 Párové souhlásky
16 Párové souhlásky
17 Párové souhlásky – souhrn
18 Práce s textem – plynulé čtení, porozumění
19 Párové souhlásky – skupinová práce
20 Párové souhlásky – psaní VIF
21 Práce s textem – porozumění
22 Párové souhlásky
23 Práce s textem – porozumění
24 Psaní „ě“ ve skupině dě, tě, ně
25 Psaní „ě“ ve skupině bě, pě, vě, mě
26 Psaní „ě“ – skupinová práce
27 Tvrdé a měkké souhlásky, psaní „ě“
28 Práce s literárním textem
29 Podstatná jména
30 Podstatná jména
31 Slovesa
32 Slovo, slabika, řazení vět
33 Druhy vět
34 Abeceda 
35 Jména vlastní, místní
36 Hry se slovy, slabikami, rýmy
37 Kvíz – podzim, zima
38 Brno
39 Pověsti o Brně
40 Město nebo vesnice
41 Česká republika a její sousedé 
42 Povolání a volný čas
43 Prosincové tradice – svatá Barbora a svatý Mikuláš
44 Tradice Vánoc
45 Moje rodina
46 Živá a neživá příroda
47 Lidské výrobky
48 Voda
49 Vlastnosti vody – pokus
50 Povrchové napětí vody – pokus
51 Vzduch, teplo a světlo
52 Vzduch – pokus č. 1
53 Vzduch – pokus č. 2
54 Sluneční soustava
55 Vnitřní planety sluneční soustavy
56 Vnější planety sluneční soustavy
57 Neživá příroda
58 Houby
59 Léčivé rostliny
60 Jedovaté rostliny
61 Byliny – skupinová práce
62 Užitkové rostliny – ovoce, zelenina
63 Užitkové rostliny – polní plodiny
64 Stavba rostlin
65 Nadzemní části rostlin
66 Živá příroda – rostliny a houby
67 Třídění zvířat podle společných znaků
68 Ryby
69 Obojživelníci
70 Plazi
71 Ptáci
72 Savci

VY_12_INOVACE_10 čtenářská gramotnost

01 Válka a mír
02 Válka a mír
03 Lidské tělo
04 Lidské tělo
05 Památky – čtení
06 Památky – čtení
07 Druhy zájmen
08 Hlásky a písmena 
09 Čtení jednoduchých slov
10 Lidové pranostiky
11 Hlásky a písmena
12 Porozumění textu
13 Porozumění textu
14 Analýza a syntéza slov
15 Slabiky a jednoduchá slova
16 Skládání jednoduchých slov
17 První hláska
18 Hry se slovy
19 Luštění
20 Zdraví – čtení s porozuměním
21 Výživa – čtení s porozuměním
22 Výživa – správný jídelníček
23 Porozumění textu
24 Řemesla
25 Hra – Na rybáře
26 Slova opačná
27 Moje zvířátko – psaní
28 Moje zvířátko – čtení
29 Pohádky
30 Náš výlet
31 Výprava do vesmíru
32 Dinosauři
33 Pohádka – Boudo, budko
34 Z pohádky do pohádky
35 Naše třídní ZOO
36 DĚ-TĚ-NĚ      
37 Válka a mír
38 Lidské tělo
39 Mnichovská dohoda
40 Památky
41 Projekt „Cestujeme po Evropě“
42 Vylučovací soustava
43 Zvířata na podzim
44 Moje rodina
45 Rodina
46 Rodina
47 Vánoce
48 Vánoce
49 Zvířátka v zimě
50 Zvířátka v zimě
51 Zvířátka v zimě
52 Zima
53 Zima – zimní spánek
54 Člověk
55 Člověk
56 Člověk – péče o tělo
57 Zdraví
58 Zdraví
59 Výživa
60 Moje zvířátko
61 Jaro – prezentace
62 Jaro
63 Jaro – květiny
64 Jaro – psaní
65 AZ kvíz – Jaro
66 Pravěcí živočichové – dinosauři
67 Pravěcí živočichové – dinosauři – čtení
68 Pravěcí živočichové – dinosauři – čtení
69 Čas
70 Čas – můj den
71 Dny a měsíce
72 Kalendář

VY_32_INOVACE_11 využití ICT

01 Výzkum vesmíru
02 Sluneční soustava
03 Střídání dne a noci
04 Měsíc
05 Gravitační síla
06 Podnebné pásy
07 Tropický podnebný pás
08 Člověk
09 Pohybová soustava
10 Subtropický podnebný pás
11 Mírný podnebný pás
12 Polární podnebný pás
13 Život v mořích a oceánech
14 Život v podnebných pásech – pexeso
15 Třídění živých organismů
16 Třídění rostlin
17 Třídění živočichů
18 Kožní soustava
19 Smyslová soustava
20 Trávicí soustava
21 1. světová válka
22 Vznik ČSR
23 První republika
24 Protektorát Čechy a Morava
25 Druhá světová válka
26 Poválečný vývoj
27 Sametová revoluce
28 AZ – kvíz
29 Evropa – povrch
30 Evropa – podnebí a vodstvo
31 Evropa – památky
32 Rostlinstvo a živočišstvo Evropy
33 Česká republika
34 ČR – povrch, vodstvo
35 Kraje ČR – Morava
36 Kraje ČR – Čechy
37 Jihomoravský kraj
38 Slovensko
39 Polsko
40 Německo
41 Perníková chaloupka
42 Hláska a písmeno M
43 Hláska a písmeno L, slobika MO
44 Hláska a písmeno P
45 Hláska a písmeno T
46 Hláska a písmeno J
47 Čtení s porozuměním
48 Písmeno a hláska N
49 Písmeno a hláska V
50 Písmeno a hláska Z
51 Písmeno d
52 Písmeno k
53 Písmeno š
54 Písmeno C
55 Písmeno B
56 Rozlišení b,d 
57 Velikonoce
58 Písmeno F
59 Písmeno G
60 Písmeno F, f

VY_32_INOVACE_12 využití ICT
 

01 Racionální čísla
02 Rac. č. opačná, absolutní hodnota, porovnávání
03 Racionální čísla – souhrnná cvičení
04 Racionální čísla – matematické operace
05 Racionální čísla – opakování 1
06 Racionální čísla – opakování 2
07 Čtyřúhelníky
08 Rovnoběžníky
09 Konstrukce rovnoběžníku
10 Obvod a obsah rovnoběžníku
11 Trojúhelníky – opakování
12 Obvod trojúhelníku
13 Lichoběžníky
14 Lichoběžníky – konstrukce
15 Lichoběžníky – obvod a obsah
16 Lichoběžníky – shrnutí
17 Poměr – úvod
18 Poměr – definice
19 Poměr – rozšiřování a krácení
20 Poměr – rozšiřování a krácení
21 Zdůrazňovací/zvratná zájmena
22 Minulý čas 2
23 Minulý čas průběhový
24 Minulý čas 3
25 Warning signs
26 Minulý čas 4
27 Vazba going to
28 Vazba going to
29 Vyjadřování budoucnosti
30 Příslovce
31 Příslovce
32 Body clocks
33 Počitatelná/nepočitatelná p. jm. 1
34 Počitatelná/nepočitatelná p. jm. 2
35 Počitatelná/nepočitatelná p. jm. 3
36 Počitatelná/nepočitatelná p. jm. 4
37 Počitatelná/nepočitatelná p. jm. – členy
38 Minulý čas průběhový
39 Minulý čas průběhový
40 Minulý čas průběhový
41 Měření el. proudu
42 Optika
43 Měření el. proudu
44 Kapaliny, tlak
45 Aplikace Pascalova zákona
46 Protokol měření
47 Zdroje el. napětí
48 Ohmův zákon
49 Hydrostatický paradox
50 Hydrostatický tlak
51 Měření objemu
52 Odpor vodiče
53 Sluneční soustava
54 Tlak, tlaková síla, vztlak
55 Archimedův zákon
56 Odpor rezistorů
57 Rychlost
58 Historie měření času
59 Těleso, látka
60 Elektromagnetické vlastnosti látek

VY_32_INOVACE_13 využití ICT

01 Úhel
02 Přenos úhlu
03 Osa úhlu
04 Měření úhlu úhloměrem
05 Grafický součet úhlů
06 Grafický odečet úhlů
07 Osová souměrnost
08 Osová souměrnost
09 Osová souměrnost
10 Osová souměrnost – cvičení
11 Trojúhelníky
12 Úhly trojúhelníku
13 Osová souměrnost – test
14 Výšky trojúhelníku
15 Výšky trojúhelníku – cvičení
16 Těžnice trojúhelníku
17 Těžnice trojúhelníku – cvičení
18 Výšky a těžnice – test
19 Matematické sčítání úhlů
20 Matematické odčítání úhlů
21 Game show
22 TV people
23 To be called
24 London
25 London 1
26 Nouns, adjectives
27 Vocabulary
28 Superlatives
29 Comparatives
30 Stupňování přídavných jmen
31 Hyde park
32 Podmínkové věty
33 Podmínkové věty
34 Podmínkové věty
35 The Tower of London
36 Driving Skills
37 Předpřítomný čas
38 Předpřítomný čas
39 London 1
40 London 2
41 Člověk přetváří krajinu
42 Celkový oběh vzduchu v atmosféře
43 Pedosféra
44 Antropogenní rizika
45 Opakování
46 Stepi a lesostepi
47 Lesy mírného pásu
48 Tundra a lesotundra
49 Výškové stupně
50 Krajina
51 Život v oceánu
52 Světový oceán
53 Atlantský oceán
54 Tichý oceán
55 Indický oceán
56 Severní ledový oceán
57 Polární oblasti – Arktida
58 Polární oblasti – Antarktida
59 Afrika – poloha, rozloha
60 Afrika – povrch

VY_32_INOVACE_14 využití ICT

01 Život a kultura 19. stol.
02 Manufaktury a první parní stroje
03 Manufaktury a první parní stroje 2
04 Baroko, Komenský, osvícenství
05 Rok 1848
06 Národní obrození
07 Národní obrození 2
08 Vznik Rakouska – Uherska
09 Vznik Československa
10 Vznik Československa 1
11 Československo 1918 – 1933
12 Československo 1918-33 – osobnosti kultury
13 Československo 1933 – 1939
14 Životní podmínky na Zemi
15 Neživá příroda
16 Energie, obnovitelné a neobnovitelné zdroje
17 Půda
18 Vesmír, sluneční soustava
19 Země
20 Měsíc
21 Slovní druhy 1
22 Slovní druhy 2
23 Podstatná jména – vzory
24 Podstatná jména 1
25 Podstatná jména 2
26 Podstatná jména 3
27 Přídavná jména 1
28 Přídavná jména 2
29 Přídavná jména 3
30 Přídavná jména 4
31 Přídavná jména 5
32 Slovesa 1
33 Slovesa 2
34 Slovesa 3
35 Slovesa 4
36 Slovesa 5
37 Zájmena 1
38 Zájmena 2
39 Číslovky 1
40 Číslovky 2
41 Občan, občanství, národnost
42 Škola
43 Umění učit se
44 Obec
45 Opakování
46 Vlast
47 Regiony
48 ČR – právní stát
49 Rodina
50 Manželství
51 Rodinný život 1
52 Rodinný život 2
53 Rodinný rozpočet
54 Náhradní rodinná péče
55 Dějiny 1
56 Opakování
57 Dějiny 2
58 Lidská práva
59 Orientace v čase
60 Opakování

VY_32_INOVACE_15 využití ICT

01 Opakování 2. ročníku
02 Bod, přímka, úsečka
03 Polopřímka
04 Opakování učiva
05 Zaokrouhlování desítek
06 Přirozená čísla v ooru do 1000
07 Přímka
08 Rovina
09 Zaokrouhlování trojciferných čísel
10 Pamětné sčítání a odčítání do 1000
11 Zaokrouhlování trojciferných čísel na stovky a desítky
12 Písemné sčítání a odčítání s přechodem
13 Kružnice
14 Kruh
15 Procvičování a opakování učiva
16 Dělení se zbytkem 1 – 5
17 Dělení se zbytkem 6 – 9
18 Jehlan
19 Kužel
20 Koule
21 O Bivojovi
22 Libuše
23 Horymír
24 Vyjmenovaná slova po B
25 Vyjmenovaná slova B1
26 Vyjmenovaná slova B2
27 Vyjmenovaná slova L
28 Vyjmenovaná slova L1
29 Vyjmenovaná slova M
30 Vyjmenovaná slova M1
31 Opakování BLM
32 Vyjmenovaná slova P
33 Vyjmenovaná slova P1
34 Vyjmenovaná slova S
35 Vyjmenovaná slova S1
36 Vyjmenovaná slova V
37 Vyjmenovaná slova V1
38 Vyjmenovaná slova Z
39 Vyjmenovaná slova Z1
40 Opakování PSVZ
41 Co musí mít kolo?
42 Jsme chodci, dopravní značky
43 Naše vlast
44 Sousední státy ČR
45 Povrch krajiny
46 Krajina a její využití
47 Voda
48 Povolání
49 Vánoce
50 Rodina
51 Přírodní podmínky Země
52 Koloběh vody v přírodě
53 Zvířata v lese
54 Ptáci v lese
55 Houby v lese
56 Rostliny 1
57 Rostliny 2
58 Stromy jehličnaté
59 Stromy listnaté
60 Pozorování

VY_32_INOVACE_16 využití ICT

01 Promile      
02 Desetinná čísla a desetinné zlomky      
03 Sčítání a odčítání zlomků
04 Kruh, kružnice     
05 Trojúhelníky
06 Sčítání a odčítání celých čísel
07 Koeficient př. a nepř. úměrnosti
08 Koeficient př. a nepř. úměrnosti
09 Procenta
10 Procenta
11 Matematické operace s celými čísly 
12 Matematické operace s celými čísly 
13 Matematické operace s celými čísly 
14 Převody délkových jednotek
15 Převody délkových jednotek
16 Matematické operace s celými čísly
17 Celá čísla
18 Desetiny, setiny, …
19 Středová souměrnost
20 Osová vs. středová souměrnost
21 Ukazovací zájmena
22 Ukazovací zájmena
23 Číslovky
24 Časové předložky
25 Dynamická slovesa
26 Stavová slovesa
27 On my own
28 Modální slovesa – can
29 Modální slovesa – should
30 Modální slovesa – must
31 Healthy eating
32 Healthy eating
33 However/but
34 Illnesses/Injuries
35 Modální slovesa
36 Slovní zásoba
37 Minulý čas prostý
38 Vocabulary
39 Vocabulary
40 Nepravidelná podstatná jména     
41 Přírodní sféra Země
42 Litosféra
43 Dno oceánu
44 Zemětřesení a sopečná činnost
45 Vnější činitelé
46 Působení tekoucí vody
47 Působení ledovců a ledu
48 Reliéf
49 Reliéf – opakování
50 Atmosféra
51 Podnebí, podnebné pásy
52 Podnebí – opakování
53 Hydrosféra
54 Pohyby mořské vody
55 Voda na pevnině
56 Jezera, bažiny, vodní nádrže
57 Biosféra
58 Tropické lesy
59 Savany
60 Pouště a polopouště

VY_32_INOVACE_17 využití ICT

01 Zaokrouhlování desetinných čísel
02 Sčítání a odčítání desetinných čísel
03 Sčítání a odčítání desetinných čísel
04 Sčítání a odčítání desetinných čísel
05 Sčítání desetinných čísel
06 Násobení desetinných čísel
07 Násobení desetinných čísel
08 Dělení desetinných čísel
09 Dělení desetinných čísel
10 Matematické operace s desetinnými čísly
11 Dělitelnost, prvočísla
12 Dělitelnost dvěma
13 Dělitelnost třemi
14 Dělitelnost čtyřmi
15 Dělitelnost pěti
16 Dělitelnost šesti
17 Dělitelnost devíti
18 Dělitelnost deseti
19 Dělitelnost
20 Znaky dělitelnosti
21 Minulý čas průběhový
22 Minulý čas průběhový 2
23 Slovesa smyslového vnímání
24 Slovesa smyslového vnímání
25 Vazba there´s/there´re
26 Podstatná jména
27 Podstatná jména
28 Podstatná jména
41 Vesmír a hvězdy
42 Slunce a sluneční soustava
43 Země
44 Měsíc
45 Země a Měsíc – opakování
46 Glóbus a zeměpisná síť
47 Trvání dne i noci na Zemi
48 Zeměpisná síť – opakování
49 Zeměpisná poloha
50 Zeměpisná poloha – opakování
51 Roční období
52 Časová pásma
53 Určování zeměpisné polohy a časová pásma – opakování
54 Mapy
55 Obsah map
56 Mapy – opakování
57 Pohyb kontinentů
58 Tvary oceánského dna
59 Sopečná činnost
60 Druhy pohoří podle vzniku

VY_32_INOVACE_18 využití ICT

01 Mnohočleny – opakování
02 Kruh, válec, konstrukční úlohy – opakování
03 Lineární rovnice_1
04 Lineární rovnice_2
05 Lineární rovnice_3
06 Lineární rovnice_4
07 Lineární rovnice_5
08 Lineární rovnice_6
09 Lineární rovnice_cvičení
10 Slovní úlohy_úvod
11 Slovní úlohy_cvičení
12 Slovní úlohy o pohybu
13 Slovní úlohy o pohybu_cvičení
14 Slovní úlohy o pohybu_cvičení 2
15 Slovní úlohy o společné práci
16 Slovní úlohy o spol. práci_cvičení
17 Slovní úlohy o spol. práci_cvičení
18 Vyjádření neznámé ze vzorce
19 Vyjádření neznámé ze vzorce
20 Opakování slovní úlohy, rovnice
21 Sněhulák – vektorová grafika
22 Kliparty – vektorová grafika
23 Historie PC – pravěk
24 Superpočítače
25 Práce s textem
26 Balón – úvod „Malování“
27 Práce s textem
28 Mozek versus počítač
29 Záznamová média
30 Informace – přenos
31 Kódované informace
32 Morseovka
33 Poselství mimozemšťanů
34 Co hledáme ve vesmíru
35 Internet 1. část
36 Internet 2. část
37 Rastrová grafika
38 Pixel art
39 Malware 1. část
40 Malware – ochrana  
41 Život na přelomu 18. a 19. století
42 Počátky husitství
43 Husitské skupiny a požadavky husitů
44 Křížové výpravy proti husitům
45 Porážka husitství
46 Rok 1848 v Evropě
47 Důsledky husitských válek
48 Staroorientální státy
49 Ladislav Pohrobek
50 Revoluce v Evropě roku 1848
51 Jiří z Poděbrad
52 Viktoriánská Anglie
53 Sjednocení Itálie a Německa
54 Carské Rusko a rozpad Osmanské říše
55 Vladislav Jagellonský
56 USA – země přistěhovalců
57 Ludvík Jagellonský
58 USA – válka Severu proti Jihu
59 Pozdní gotika
60 Asijské státy – Japonsko a Čína

VY_32_INOVACE_19 využití ICT

01 Mnohočleny
02 Sčítání a odčítání mnohočlenů
03 Mnohočleny, cvičení
04 Násobení a dělení mnohočlenů
05 Násobení mnohočlenu mnohočlenem
06 Násobení mnohočlenu mnohočlenem – cvičení
07 Vzorce pro úpravu výrazů 1
08 Vzorce pro úpravu výrazů 2
09 Vzorce pro úpravu výrazů 3
10 Mnohočleny – cvičení
11 Mnohočleny – písemné opakování 1
12 Riskuj – soutěž
13 Opakování
14 Mnohočleny – písemné opakování 2
15 Matematické BINGO
16 Hra s číslem a proměnnou
17 Číslo a proměnná
18 Výrazy – procvičování
19 Výrazy – procvičování 2
20 Matematické pexeso
21 Délka kružnice, obvod kruhu
22 Délka kružnice, obvod kruhu 2
23 Obsah kruhu
24 Matematické pexeso – vzorce
25 Oblouk kružnice
26 Kruh, kružnice – opakování
27 Kruhová výseč, úseč
28 Kruhová výseč, kruhová úseč – cvičení
29 Kruhová výseč, kruhová úseč – cvičení 2
30 Válec – úvod
31 Objem a povrch válce
32 Objem a povrch válce – cvičení
33 Objem a povrch válce_cvičení 2
34 Písemné opakování_1
35 Konstrukce trojúhelníků-opakování
36 Konstrukce trojúhelníků
37 Konstrukce čtyřúhelníků – rovnoběžník
38 Konstrukce čtyřúhelníků – lichoběžník
39 Konstrukce čtyřúhelníků – obecný čtyřúhelník
40 Výpočty v geometrii – opakování
41 Slovní úlohy o pohybu – opakování
42 Slovní úlohy o společné práci – opakování
43 Slovní úlohy, rovnice
44 Slovní úlohy 1 – opakování
45 Slovní úlohy 2 – opakování
46 Statistika – základní pojmy
47 Statistika – četnosti
48 Statistika – grafy
49 Funkce – úvod
50 Funkce – úvod (cvičení)
51 Funkce – základní pojmy
52 Funkce – grafy funkcí (cvičení)
53 Funkce – lineární funkce
54 Funkce – graf. řešení soustavy lineárních rovnic
55 Funkce – graf. řešení soustavy lineárních rovnic
56 Funkce – kvadratická funkce 1
57 Funkce – kvadratická funkce 2
58 Funkce – nepřímá úměrnost
59 Funkce – nepřímá úměrnost
60 Funkce – opakování

VY_32_INOVACE_20 využití ICT

01 Výrazy – opakování 1
02 Geometrie – opakování
03 Sčítání a odčítání lomených výrazů
04 Rovnice s neznámou ve jmenovateli
05 Rovnice s neznámou ve jmenovateli – cvičení
06 Soustavy rovnic – základní pojmy
07 Soustavy rovnic – dosazovací metoda
08 Dosazovací metoda – procvičování
09 Soustavy rovnic – sčítací metoda
10 Sčítací metoda – procvičování
11 Podobnost
12 Věty o podobnosti trojúhelníků
13 Věty o podobnosti trojúhelníků – cvičení
14 Věty o podobnosti trojúhelníků – opakování
15 Využití podobnosti
16 Goniometrické funkce – sinus
17 Goniometrické funkce – kosinus
18 Goniometrické funkce – užití funkcí sin a cos
19 Goniometrické funkce – tangens, kotangens
20 Goniometrické funkce – užití funkcí
21 Jednobodová perspektiva
22 Mosty
23 Andy Warhol
24 Dračí legendy
25 Olympijské hry
26 Londýn – město LOH
27 Značky, cedule, označení 
28 Motýl
29 James Ensor – Obličeje
30 H. Rousseau – Exotika
31 Ikona – věrozvěsti
32 Erb
33 Vladimír Bruncvík
34 Pravěk
35 Jeskynní malby
36 Zlatý řez
37 G. Arcimboldo – podobizny
38 Leonardo da Vinci
39 Street art
40 Dopravní prostředky
41 Objevné plavby
42 Důsledky objevných plaveb
43 Kolonie evropských států
44 Humanismus a renesance
45 Náboženská reformace
46 Třicetiletá válka
47 První světová válka
48 České dějiny do poloviny 17. století
49 Josef II.
50 Francie před revolucí
51 Nástup nacismu v Německu
52 ČSR ve 30. letech – demokracie v ohrožení
53 Mnichovská dohoda
54 Přepadení SSSR
55 Boje v Africe
56 Protektorát Čechy a Morava
57 Vylodění v Normandii
58 Porážka Japonska
59 Druhá světová válka – opakování
60 Hlavní místa poválečných konfliktů (2)

VY_32_INOVACE_21 využití ICT

01 Konstrukce trojúhelníku
02 Věta SSS
03 Věta SUS
04 Věta USU
05 Konstrukční úlohy – souhrnná cvičení
06 Středová souměrnost (1)
07 Středová souměrnost (2)
08 Celá čísla
09 Absolutní hodnota
10 Porovnávání celých čísel
11 Celá čísla – souhrnná cvičení
12 Sčítání celých čísel (1)
13 Sčítání celých čísel (2)
14 Odčítání celých čísel (1)
15 Odčítání celých čísel (2)
16 Násobení celých čísel (1)
17 Násobení celých čísel (2)
18 Dělení celých čísel (1)
19 Dělení celých čísel (2)
20 Celá čísla – souhrnná cvičení
21 Interaktivní řečové dovednosti
22 Produktivní řečové dovednosti
23 Produktivní řečové dovednosti
24 Interaktivní řečové dovednosti
25 Produktivní řečové dovednosti
26 Survey – výzkum
27 Řadové číslovky
28 Řadové číslovky
29 Tázací dovětky
30 Tázací dovětky
31 Tázací dovětky II.
32 Minulý čas
33 Minulý čas – být
34 Budocí čas
35 Vyjádření budoucnosti pomocí slovesa will
36 Minulý čas
37 Nepravidelná slovesa
38 At the doctor´s
39 Podmínkové věty
40 Nepravidelná slovesa – procvičování
41 Tepelná vodivost
42 Teplo, teplota
43 Vedení el. proudu
44 Elektrolýza – laboratorní práce
45 Polovodiče – opakování
46 Atomy a molekuly
47 Teplo
48 Teplo
49 Polovodiče N a P
50 Dioda jako usměrňovač
51 Magnetismus
52 Newtonovy zákony
53 Změny skupenství
54 Spektrum elektromagnetického záření
55 Jaderná fyzika
56 Zemský magnetismus
57 Elektrický náboj, siločáry
58 Účinky sil
59 Měření délky
60 Elektrický proud

VY_22_INOVACE_22 cizí jazyky

01 Opakování 1. lekce
02 Sloveso „to be“, představení se
03 Rozvrh hodin – slovní zásoba
04 Rozvrh hodin
05 Denní režim, přítomný čas prostý
06 Slovní zásoba – protiklady
07 Slovní zásoba – školní předměty
08 Přítomný čas prostý – vyprávění
09 Dotazník – přímý prostý čas
10 Přítomný prostý čas
11 Slovní zásoba 2. lekce
12 Sloveso „to be“
13 Slovní zásoba – Family
14 Opakování slovní zásoby 1. a 2. lekce
15 There is/are, předložky místa
16 Slovní zásoba – Countries
17 „Family“ – sloveso „to be“
18 Číslovky 11 – 20, barvy
19 Slovní zásoba „Faces, feelings“
20 My family
21 Safari animals
22 Opakování slovní zásoby
23 Opakování slovní zásoby
24 Tázací zájmena, tvoření otázek
25 Dny v týdnu
26 Slovní zásoba – protiklady
27 Číslovky 1 – 20
28 Family
29 Opakování slovní zásoby
30 Slovní zásoba „School subjects“
31 Slovní zásoba „Body“ + he/she has got
32 Slovní zásoba „Clothes“ + he/she has got
33 Slovní zásoba „Rooms, colours, clothes“ 
34 Food + there is/are
35 Sloveso „to be“ – prezentace
36 Členy – prezentace
37 Přivl. tvary, sloveso „have got“
38 Přídavná jména
39 Sloveso „have got“, časové údaje
40 Tvoření otázek a odpovědí
41 Hodiny
42 Tvoření otázek
43 Sloveso „to be“, předložky místa
44 Přítomný prostý čas
45 Sloveso „to be“ – otázky
46 Slovíčka 2.1 (family, days, countries)
47 Slovní zásoba „Classroom things“
48 Otázky a odpovědi – osobní údaje
49 Popis vzhledu
50 Popis vzhledu
51 Otázky týkající se vzhledu
52 Slovní zásoba 1. – 3. lekce
53 Slovní zásoba 1. – 3. lekce
54 Slovní zásoba – školní pomůcky
55 Časové informace – dny, hodiny
56 Time – pojmy, určování času
57 Diktát časů
58 Popis postavy
59 Slovní zásoba – „Clothes“ + he/she has got
60 Rodina „Family tree“
61 Slovní zásoba „Free time“
62 Slovní zásoba „House“
63 Volnočasové aktivity – slovní zásoba
64 Slovní zásoba „Rooms“, předložky
65 Otázky s „Whose?“ + přivlastňovací tvary
66 Slovní zásoba – základní fráze
67 Čísla, abeceda
68 Clothes
69 Food + I like/I don´t like, otázka
70 Food + I like/I don´t like, Do you like?
71 Food + Have you got …? Yes, No.
72 Slovní zásoba „My things“ + he/she´s got

VY_22_INOVACE_23 cizí jazyky
 

01 Must – future tense
02 Must – past tense
03 Can – future tense
04 Should, shouldn´t, mustn´t
05 Since, for – Perfect
06 Present perfect
07 Relative clauses
08 Will – budoucnost
09 Past simple – to be
10 Past simple – Verbs
11 Past tenses – Grammar
12 Present Continuous Tense
13 Question forms
14 Past Simple Tense – Questions
15 Question tags
16 Past Simple – Negative
17 Past Continuous Tense
18 Vazba Going to
19 Would, wouldn´t
20 Must, have to
21 First Conditional
22 Countable and Uncountable Nouns
23 Second Conditional
24 Canada
25 Reflexive Pronouns
26 Adverbs of frequency
27 Passive Voice
28 Passive Voice 2
29 Australia
30 The with place names
31 The United Kingdom
32 Comparatives
33 Superlatives
34 More…, the most – Adjectives
35 Large numbers
36 Adverbs with – ly
37 Irregular Verbs
38 Modal Verbs, Materials
39 A balanced diet
40 A balanced diet – practising
41 Parts of the body
42 Presents Tenses – Revision
43 Past Tenses – Revision
44 Crossword – Food
45 Crossword – Materials
46 Crossword – Body
47 There is, are – In the park
48 Adjectives
49 Present Perfect Tense
50 Relative clauses
51 Unit 2 – Revision, Pr. Plus
52 Future will
53 Clothes
54 Present Tenses
55 Present Tenses
56 This, that, some, any – Project 2/Unit 3
57 Past Simple – to be
58 Project plus – Unit 3
59 Project 4 – Unit 3
60 Could, had to
61 Irregular Verbs
62 Question forms
63 Project 3 – Unit 3
64 Illnesses
65 Question Tags
66 Past Simple Tense
67 Project Plus – Unit 4
68 Canada / 2
69 Australia / 2
70 Project Plus  –  Unit 5
71 Project 3 – Units 4/5
72 I can see someone …ing
 

VY_32_INOVACE_24 využití ICT

01 Početní operace s poměry
02 Početní operace s poměry-cvič. 1
03 Početní operace s poměry-cvič. 2
04 Postupný poměr
05 Postupný poměr-cvič.
06 Měřítko plánu a mapy
07 Měřítko plánu a mapy-cvič. 1
08 Měřítko plánu a mapy-cvič. 2
09 Měřítko plánu a mapy-cvič. 3
10 Přímá úměrnost
11 Přímá úměrnost-cvič.
12 Trojčlenka
13 Trojčlenka – cvičení
14 Nepřímá úměrnost
15 Nepřímá úměrnost-cvič.
16 Přímá nebo nepřímá?
17 Pravoúhlá soustava souřadnic
18 Pravoúhlá soustava souřadnic
19 Pravoúhlá soustava souřadnic
20 Koeficient př. a nepř. úměrnosti
21 Frázová slovesa
22 Frázová slovesa 2
23 Time prepositions
24 Time prepositions 2
25 Přídavná jména
26 Superlatives
27 Comparatives
28 Articles with place names
29 The United Kingdom (England)
30 England
31 The United Kingdom (Scotland)
32 Skotsko
33 The United Kingdom (Wales)
34 Wales
35 The United Kingdom (Northern Ireland)
36 Severní Irsko
37 The United Kingdom (quiz)
38 Giving directions
39 Giving directions – procvičování
40 Předpřítomný čas
41 El. práce, výkon
42 Vlastnosti plynů
43 Pohyby těles
44 Elektromagnety
45 Vznik střídavého proudu
46 Částicová stavba látek
47 Znázornění síly
48 Transformátory
49 Gravitační síla
50 Elektrolýza
51 El. vlastnosti látek
52 Tepelná výměna
53 Motory
54 Skupenství, motory
55 Páka
56 Tlak
57 Hustota
58 Měření hmotnosti
59 Jaderná elektrárna
60 Plování těles

VY_42_INOVACE_25 matematika

01 Sčítání a odčítání do 100
02 Násobilka
03 Sčítání, odčítání, násobení
04 Sčítání, odčítání, násobení, dělení
05 Počítání do 100
06 Sčítání a odčítání do 100
07 Dělení
08 Písemné sčítání
09 Násobení
10 Odčítání do 100
11 +, – desítek
12 Zaokrouhlování
13 Opakování učiva
14 Násobilka
15 Sčítání do 1000
16 Zaokrouhlování
17 +, -, *, :, sudoku
18 Bingo
19 Dělení se zbytkem
20 Numerace do 1000
21 Násobilka
22 Písemné sčítání
23 Zaokrouhlování
24 Násobilka
25 Dělení se zbytkem
26 Násobilka
27 Písemné odčítání
28 Násobení, zaokrouhlování
29 Násobení, dělení
30 Numerace do 1000
31 Příklady se závorkami
32 Větší, menší, více, méně
33 Násobení, zaokrouhlování
34 Násobilka
35 Sčítání a odčítání
36 Násobení a dělení
37 Čtyřúhelníky
38 Rovnoběžníky
39 Konstrukce rovnoběžníku
40 Obvod a obsah rovnoběžníku
41 Obsah rovnoběžníku
42 Trojúhelníky – opakování
43 Obvod trojúhelníku
44 Obsah trojúhelníku
45 Lichoběžníky
46 Lichoběžníky – konstrukce
47 Lichoběžníky – obvod a obsah
48 Hranol
49 Povrch a objem hranolu
50 Konstrukce obdélníku
51 Obdélník (strany, vrcholy, úhly)
52 Konstrukce čtverce
53 Čtverec (strany, vrcholy, úhly)
54 Vzájemná poloha přímek v rovině
55 Vzájemná poloha přímek v rovině
56 Obvody rovinných útvarů
57 Konstrukční úlohy
58 Převody jednotek – délka 
59 Převody jednotek – hmotnost
60 Převody jednotek – objem
61 Převody jednotek – čas
62 Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky
63 Vlastnosti úhlopříček
64 Konstrukce trojúhelníku
65 Trojúhelníky rovnoramenné a rovnostranné
66 Plánek byteu
67 Kružnice a kruh
68 Vzájemná poloha dvou kružnic
69 Obsah čtverce a obdélníku
70 Obvod čtverce a obdélníku
71 Konstrukce rovnostranného a rovnoramenného trojúhelníku
72 Opakování učiva geometrie z 5. ročníku

VY_52_INOVACE_26 přírodní vědy

01 Naše obec
02 Krajina naší země
03 Kompas
04 Mapa
05 Naše země
06 Minulost
07 Advent
08 Domov
09 Rodina
10 Vánoce
11 Látky a vlastnosti
12 Hry se vzduchem
13 Voda v přírodě
14 Zkoumáme půdu
15 Vesmír
16 Horniny a nerosty
17 Rostliny
18 Části rostlin
19 Rozmnožování
20 Opakování
21 Opakování
22 Houby
23 Říše zvířat
24 Obratlovci
25 Bezobratlí
26 Výživa
27 Opakování 
28 Jaro
29 Velikonoce
30 Domácí zvířata
31 Lidské tělo
32 Tělo – kostra
33 Tělo – vnitřní orgány
34 Tělo – smysly
35 Tělo – výživa a zdraví
36 Tělo – zdravý život
37 Hospodářství ČR
38 Opakování pohoří světa
39 Opakování světadílů
40 Světové zemědělství
41 Asie
42 Čína
43 Japonsko
44 Tibet
45 Asijští tygři
46 Budhismus
47 Islám
48 Křesťanství
49 Indie
50 Mongolsko
51 Jemen
52 Spojené Arabské Emiráty
53 Omán
54 Filipíny
55 Indonésie
56 Izrael
57 Vietnam
58 Palestina
59 Severní Korea
60 Jižní Korea
61 Jihoafrická republika
62 Egypt
63 Malajsie
64 Irák
65 Jamajka
66 Himaláje
67 Grónsko
68 Florida
69 Švýcarsko
70 Turecko
71 Kordilery
72 Sibiř

VY_52_INOVACE_27 přírodní vědy

01 Opakování Asie
02 Opakování Asie
03 Opakování Asie
04 Opakování Ameriky
05 Opakování Ameriky
06 Prezentace – Evropa
07 Opakování Amerika, Asie
08 Opakování Evropy
09 Opakování Evropy
10 Opakování Amerika, Asie, Evropa
11 Opakování oceánů
12 Prezentace – Jižní Evropa
13 Opakování Evropy
14 Prezentace – Rusko
15 Prezentace – severní Evropa
16 Prezentace – Island
17 Prezentace – Afrika
18 Prezentace – Austrálie
19 Prezentace – Nizozemsko
20 Prezentace – Švýcarsko
21 Opakování a kraje ČR
22 Opakování zeměpisu světa
23 Opakování obyvatelstva světa
24 Opakování pohoří světa
25 Opakování obyvatelstva světa
26 Opakování obyvatelstva světa
27 Opakování zeměpisu světa
28 Prezentace – Náboženství
29 Opakování obyvatelstva světa
30 Prezentace – Rasy, národy, jazyky
31 Opakování Planeta Země
32 Prezentace – Struktura obyvatelstva
33 Opakování obyvatelstva světa, obchod Fair Trade
34 Prezentace – Peru
35 Opakování učiva o J. Americe
36 Jižní Amerika
37 Pravěk
38 Konec léta
39 Keltové
40 Podzim
41 Velkomoravská říše
42 Dřeviny
43 Na ústvitu českých dějin
44 Život v době Přemyslovců
45 Co víme o vodě?
46 Přemyslovci
47 Lucemburkové
48 Nerosty
49 Středověk
50 Jak působí magnety
51 Slunce a Měsíc
52 Husité
53 Habsburkové
54 Období Jagellonců
55 Renesance
56 Domácí mazlíčci
57 Zvířata v zimě
58 Zvířata v lese
59 Rostliny v lese
60 Přichází jaro
61 Mapy
62 Velikonoce
63 Význam lesa
64 Lesní kvíz
65 Povrch ČR
66 Vodstvo ČR
67 Zemědělství ČR
68 Potok a rybník
69 Pole, louka, zahrada
70 Průmysl ČR
71 Nerostné bohatství
72 Životní prostředí