Doučování

Home » O ŠKOLE » PROJEKTY » FINANCOVANÉ PROJEKTY » Doučování

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách


Informace o projektu OP-VK na stránkách města Brna
 
Naše škola je zapojena do projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách“, který realizuje Magistrát města Brna – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Cíle projektu:

1.  Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze vzdělávání
2.  Vytvoření sítě základních škol pro výměnu zkušeností dobré praxe mezi pedagogy.
3. Tvorba Lokální strategie rozvoje vzdělávání na území statutárního města Brna, která bude vycházet ze zkušenosti základních škol ve městě Brně a bude odpovídat jejím potřebám.


Proměny projektu

V průběhu školního roku 2019/20 dojde ke změnám projektu. Pocítíme je po 1. lednu, kdy dojde k zmenšení objemu podporovaných žáků, ale pevně věříme, že nikoliv na úkor kvality.  Dosavadní zkušenosti ukazují jednoznačný přínos a jsme velice rádi, že se již někteří žáci naučili se o takovou formu podpory studia sami přihlásit! Po celý školní rok pracují s vybranými žáky čtyři zkušení pedagogové.


Dobré zkušenosti

Ve školním roce 2018/19 navazujeme na dobré zkušenosti z předchozích let a pokračujeme v podpoře studia vybraných žáků formou doučování. Přínos projektu je neoddiskutovatelný; pro většinu žáků znamená zlepšení známek i zvýšení sebevědomí při samostatné práci. V tomto školním roce se dostává této podpory opět 25 žákům od 2. do 7. třídy. Držme jim tedy v jejich práci pěsti!


Doučovatelé

Ve školním roce 2017/2018 pracuje na naší škole celkem pět doučovatelů, kteří se věnují 25 žákům vyššího i nižšího stupně. Díky dobré komunikaci s vyučujícími i s rodiči zaznamenáváme trvale přínos tohoto projektu, v jehož rámci se dostává se souhlasem rodičů pomoci s přípravou na vyučování mnoha žákům. Výhodou je dostupnost, protože veškerá práce doučovatelů je hrazena radnicí města Brna. Doufáme, že i letošní práce bude znamenat viditelný přínos nejen ve zlepšení známek zapojených žáků, ale především v nalezení lepší motivace pro vzdělávání.


Jedeme dál

I ve školním roce 2016/17 pokračuje na naší škole projekt Mentoři, protože v loňském roce jej ocenily rodiče žáků i vyučující a zapojeným dětem přinesl novou šanci na zlepšení prospěchu. Letos mentoři pracují s 18 žáky. Je dobře, že škola může díky podpoře Magistrátu města Brna nabídnout touto formou rodičům vybraných žáků pomocnou ruku.


Projekt pokračuje

Ve školním roce 2015/16 pokračují ve své činnosti na naší škole mentoři. Jejich podpůrná činnost na nižším stupni je založena na úzké spolupráci s třídními učiteli, na vyšším stupni pak vychází z aktuálního prospěchu a individuálních potřeb žáka. Na základě loňských zkušeností, kdy rodiče i vyučující hodnotili jejich práci jako velmi přínosnou, pokračujeme v úsilí o podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, případně i předčasným odchodem ze vzdělávání. Povzbudivý přístup mentorů a především individualizace činností odpovídající potřebám každého žáka vytváří příležitost pro rozvoj silných stránek žáků, a také možnost pro zaměření na stránky slabší. Návazně také dochází ke snadnějšímu průběhu vyučování celkově a dětem dává pocit dílčích úspěchů.


Práce mentorů na naší škole

Ve školním roce 2014/15 jsme začali na naší škole uplatňovat podporu studia
za pomocí mentorů. Bylo vybráno 18 žáků, jejichž rodiče se spoluprací
souhlasili, a pro něž bylo vítanou pomocí, že se jejich dětem někdo
v odpoledních hodinách věnoval formou *doučování*. Mentoři se snažili být
s rodiči v kontaktu, aby měli pro svou práci odezvu i z jejich strany. Po
prvním roce projektu je zřejmé, že v případě některých žáků takto vznikla
příležitost pro náležité zopakování a procvičení látky, a že mnozí z nich
postupně nalezli větší motivaci pro samostatnou přípravu na vyučování a
zlepšili svůj prospěch. Z tohoto důvodu bude projekt pokračovat i
v následujícím roce.Statutární město Brno je realizátorem projektu č. CZ.1.07/1.1.00/46.0015 s názvem Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR.


Cíl projektu

Cílem projektu je v souladu s výzvou zvýšení kvality základního vzdělávání ve městě Brně. Partnery projektu je celkem 67 základních škol na území města včetně Základní školy Vejrostova 1. Vytvořená síť partnerských škol v projektu představuje platformu pro sdílení a výměnu zkušeností příkladů dobré praxe, společnou evaluaci projektových činností a aktivit, umožní navázání nebo zlepšení spolupráce a komunikace mezi školami navzájem, mezi školami a zřizovateli, aj. Na zapojených školách působí v rámci projektu mentoři, kteří pracují se žáky ohroženými školním neúspěchem anebo předčasným odchodem ze vzdělávání. Na základě této mentorské práce budou v rámci jednoho školního roku ověřeny vybrané metody podpory těchto žáků a jejich účinnost.


Cílem projektu je také zvýšení důvěry mezi školami, jejich zřizovateli a dalšími partnery, zlepšení vzájemné komunikace, spolupráce a výměna zkušeností dobré praxe. V rámci projektu se uskuteční pět setkání pro zástupce zřizovatelů – městských částí, vedoucí pracovníky škol a další partnery v oblasti vzdělávání. Každé setkání bude zaměřeno na vybrané téma související s problematikou vzdělávání. Statutární město Brno dále na základě projektu vytvoří Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání ve městě Brně, která identifikuje a analyzuje problémy města v této oblasti a navrhne plán k jejich řešení.