Informace pro žáky dokončující povinnou školní docházku v 7. a 8. ročníku

Home » Informace pro žáky dokončující povinnou školní docházku v 7. a 8. ročníku

Vážení rodiče,

            Váš syn/Vaše dcera ukončí v tomto školním roce povinnou školní docházku. Proto bychom Vás rádi seznámili s termíny a podmínkami přijímacího řízení a se zdroji informací, které Vám pomohou při výběru SŠ.

Zdroje informací

  1. informační letáky – na nástěnce ve 2. patře a předmět Volba povolání (dle nabídek SŠ),
  2. konzultace s výchovnou poradkyní –  edookitem, telefonicky, v konzultačních hodinách i po domluvě jindy,
  3. možnost konzultace v Informačním a poradenském středisko pro volbu a změnu povolání ÚP v Brně na Polní 37 (tel. 950104463)
  4. dny otevřených dveří na SŠ,
  5. internet, např. www.jmskoly.cz (nejaktuálnější informace, později volná místa pro další kola), http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Odevzdání přihlášek

Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli SŠ, a to nejpozději do 1. 3. 2020. Žák podává do 1. kola max. dvě přihlášky (lze podat obě přihlášky na různé obory téže školy, ale nelze podat obě přihlášky na tentýž obor studia téže školy).  Obě přihlášky musí být totožné (se stejným pořadím škol).

Žáci si obstarávají přihlášky sami alze je získat:

  • stažením a vytištěním ze stránek MŠMT – viz výše
  • koupí v prodejnách SEVT (v Brně ulice Česká – vedle OD Wagner)
  • příp. na webových stránkách konkrétních škol (jen některé školy)

Existují odlišné formuláře pro školy s talentovou zkouškou (modré) a ostatní střední školy (růžové). Přihlášky jsou oboustranné. Je nutné vytisknout obě strany na jeden list.

Žáci vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli (s předstihem) a ten ji potvrdí.  (IZO školy: 048 51 30 91)

Při vyplňování přihlášek nepřehlédněte:

  • Na některé školy je třeba dodat na přihlášce lékařské potvrzení.
  • Pokud má žák podpůrné opatření, přikládá aktuální doporučení PPP zákonný zástupce.

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení se u přijatých uchazečů vyhlašují vydáním seznamu přijatých uchazečů (web, SŠ apod.). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nezasílá. Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu do 10 pracovních dnů odevzdáním zápisového lístku, který dostanou žáci na základní škole. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Škola, na kterou přijatý žák neodevzdá zápisový lístek, bude počítat s tímto místem jako volným pro další kola přijímacího řízení. Vzít zápisový lístek ze SŠ zpět a přenést na jinou SŠ není možné. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam byl přijat na odvolání (musí se ale jednat o odvolání z 1. kola).

Odvolání proti nepřijetí je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Po uzavření 1. kola může ředitel SŠ vyhlásit na volná místa libovolný počet dalších kol. V těchto kolech si žáci podávají přihlášky v libovolném počtu.

Přejeme Vám i Vašemu dítěti úspěšnou volbu SŠ.

V Brně 3. 2. 2020                       Mgr. Lenka Broklová, výchovná poradkyně,

tel. 546 210 679