Z VÝUKY

Home » II. stupeň » Z VÝUKY

Projektový den

Prevence sociálně-patologických jevů očima 8. B

V pátek 15. listopadu proběhl na celé škole projektový den věnující se problematice sociálně-patologických jevů. Ve třídě 8. B jsme se v jednotlivých hodinách věnovali třem oblastem – kouření (odborná přednáška), alkoholu a závislosti na mobilu. I když by určitě stálo za to věnovat se jednotlivým tématům podrobněji, měli žáci možnost se o nich něco více dozvědět, sdělit si své názory a zeptat se na to, co je zajímá. Nedílnou součástí byl výstup v podobě vytvoření nástěnky, na němž se všichni podíleli v poslední hodině. A tak, jak někteří po jejím dokončení konstatovali, bude nás nějakou dobu na nástěnce „strašit“ člověk polepený lístečky s důsledky alkoholismu i obličej ve spárech mobilu.

Mgr. Lenka Broklová

7.B

V rámci projektového dne prevence-sociálně patologických jevů se žáci 7.B věnovali otázce kouření. Na úvodní aktivitu Zadrž dech, která poukazuje na problematiku pasivního kouření, se pomocí metody i.n.s.e.r.t seznámili se základními fakty a mýty o kouření. Po společné diskusi nad tématy, jako jsou krátkodobé a dlouhodobé účinky, aktivní vs. pasivní kouření či příčiny a vznik závislosti, se žáci zaměřili na kouření jako společensky (ne)akceptovanou aktivitu. Tuto diskusi pak děti shrnuly a vytvořily antireklamní slogany a plakáty.

Mgr. Helena Balcarová


Jazykový pobyt 19. – 25. 10. 2019

V rámci výuky cizích jazyků pravidelně pořádáme pro naše žáky jazykové pobyty v zahraničí. Možnosti vycestovat a procvičit si anglický jazyk na ostrově Malta využilo na konci října 25 žáků 7. – 9. ročníků. Výuka probíhala v jazykové škole European School of English pod vedením zkušených pedagogů. Procvičovala se zejména konverzace k posílení důvěry ve vyjadřování se anglicky, v cizím prostředí, mimo učebnu naší školy.

Kromě výuky se žáci účastnili odpoledních výletů, na kterých měli možnost poznávat historii, geografii i maltskou kulturu. Na vlastní oči viděli charakteristické památky, navštívili hlavní město a naskytla se jim možnost ochutnat tradiční pokrmy.

Pro některé z žáků cesta letadlem znamenala novou zkušenost a stejně tak týdenní pobyt v hostitelské rodině. Tím, že překonávali ostych mluvit s neznámými lidmi cizím jazykem, dostali příležitost dozvědět se také něco o sobě. Jazykové pobyty se snaží žákům ukázat smysl výuky angličtiny a chuť v jazyce se dále zdokonalovat.

                                                                                              Mgr. Věra Livingstonová


Lidskoprávní projektový den s Amnesty International

Součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Vejrostova je na II. stupni projektový den, který je zaměřen na lidská práva. Letos se uskutečnil ve středu 14. 11. a žáci se během dne měli možnost zúčastnit workshopu Úvod do lidských práv, kde si ujasnili základní pojmy, seznámili se s Všeobecnou deklarací lidských práv, diskutovali o lidských právech u nás i ve světě a také si vyzkoušeli vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána.

Součástí dne byla také nabídka zážitkových workshopů vedených zástupcem některé z menšin a tzv. živá knihovna, kdy zástupce představil svůj příběh a žáci měli dále prostor na své otázky.

Kromě projektového dne se žáci s lidskými právy seznamují také v rámci výuky (např. dějepisu, výchovy k občanství), zapojováním do dalších programů či spoluprací s neziskovou organizací Lékaři bez hranic.

Mgr. Věra Livingstonová


Sportlife

V pátek 9. 11. třídy 7. A a 8. C navštívily sportovní festival Sportlife na výstavišti. Všichni se perfektně vyřádili a užili si různých druhů sportů a setkání se sportovci.

Kateřina Ulrychová


Terénní cvičení 7. A

V pátek 26. října jsme spojili síly s pedagogy pedagogické fakulty a uspořádali terénní cvičení ze zeměpisu.

Začali jsme před školou, kde děti dostaly busoly a mapy a my mohli vyrazit k Žebětínskému rybníku.Cestou jsme mapovali terén a zachycovali výrazné umělé i přírodní objekty.U rybníka děti čekaly čtyři stanoviště, kde po dvojicích plnily úkoly, které zachycovaly do pracovních listů. Potom nás čekala cesta zpátky a ve třídě děti dokreslily mapy a udělaly legendu.Nakonec jsme cvičení vyhodnotili a udělali nástěnku z našich poznatků.Cvičení se dětem moc líbilo, těšíme se až na jaře cvičení zopakujeme i s jinými třídami.

Mgr. Kateřina Ulrychová