9. ROČNÍK

Home » II. stupeň » 9. ROČNÍK

Přijímací řízení na SŠ

Aktuální informace k přijímacímu řízení:

Úprava termínů jednotných přijímacích zkoušek

Změny termínů přijímacích zkoušek jsou následující:

 • čtyřleté maturitní obory – 1. termín: 3. května, 2. termín: 4. května
 • osmiletá a šestiletá gymnázia – 1. termín: 5. května, 2. termín: 6. května
priloha_882369597_0_Informace-pro-skoly-JPZ


Komentovaná prezentace k přijímacímu řízení na střední školy


Přijímací řízení na SŠ – víceletá gymnázia (šestiletá a osmiletá)

Vážení rodiče,

na osmiletá a šestiletá gymnázia mají možnost hlásit se žáci 5. a 7. ročníku. Zde Vám předkládáme základní informace k přijímacímu řízení:

1) Žák má možnost podat do 1. kola max. dvě přihlášky (lze podat obě přihlášky na různé obory téže školy, ale nelze podat obě přihlášky na tentýž obor studia téže školy). Obě přihlášky musí být totožné (se stejným pořadím škol). (2 přihlášky mohou podávat i žáci, kteří si podávali přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.)

2) Přihlášky podává zákonný zástupce uchazeče řediteli SŠ, a to nejpozději do 1. 3. 2021. Přihlášky jsou oboustranné. Pokud je tisknete, je nutné vytisknout obě strany na jeden list.

Přihlášku žák získá:

a) stažením a vytištěním ze stránek MŠMT – www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

b) koupí v prodejnách SEVT (v Brně ulice Česká – vedle OD Wagner)

c) příp. na webových stránkách konkrétních škol (jen některé školy)

3) Při vyplňování přihlášek nepřehlédněte:

 • Pokud má žák Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), tzn. podpůrná opatření, přikládá doporučení z PPP (SPC) k přihlášce zákonný zástupce. (Na první straně přihlášky je nutné vybrat v odpovídající kolonce ANO.)
 • IZO školy: 048 51 30 91
 • Zapište předměty a známky. Jako první se vypisuje chování a poté známky z obou pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku, resp. 6. a 7. ročníku. CHOVÁNÍ SE NEZAPOČÍTÁVÁ DO PRŮMĚRU.

4) Žáci odevzdají vyplněnou přihlášku (stačí jméno, příjmení, datum narození a 2. strana přihlášky) třídnímu učiteli nejlépe v první polovině února. Třídní učitel potvrdí známky a vrátí přihlášky žákům zpět.

5) Jednotné přijímací zkoušky budou probíhat 14. a 15. 4. 2021 po úpravě termínu 3. a 6. 5. 2021. V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na gymnázium, které uvedl na přihlášce jako první; v druhém termínu na gymnázium, které uvedl jako druhé. Uchazeči se započítává lepší výsledek z testu z ČJ a lepší výsledek z testu z M.

6) Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek je 12. a 13. 5. 2021 nově 2. a 3. 6. 2021.

7) Gymnázium může vypsat ještě školní přijímací zkoušky (své vlastní).

8) ZÁPISOVÝ LÍSTEK: Zápisový lístek dostanou žáci na základní škole, a to do 15. března 2021 6. dubna. (O možnostech jeho vyzvednutí budete informováni Edookitem. ZL bude vydáván proti podpisu pouze zákonnému zástupci.)

9) Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu do 10 pracovních dnů odevzdáním zápisového lístku. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Škola, na kterou přijatý žák neodevzdá zápisový lístek, bude automaticky počítat s tímto místem jako volným pro další kola přijímacího řízení.

10) Vzít zápisový lístek ze SŠ zpět a přenést na jinou SŠ zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam byl přijat na odvolání, případně pokud uplatnil zápisový lístek na škole s talentovou zkouškou.

11) Odvolání proti nepřijetí je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Podrobnější informace na:

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

(Doporučuji především Harmonogram přijímacího řízení a Informace k přijímacímu řízení.)

www.jmskoly.cz

www.cermat.cz

www.vejrostova.cz  – Je možné zhlédnout komentovanou prezentaci na stránkách naší školu určenou pro 9. ročníky, ale může pomoci při vyplňování přihlášky také Vám.

Sledujte také prosím aktuální informace na webových stránkách škol, o které mají vaše děti zájem, zvláště v současné situaci se ještě mohou kritéria přijímání měnit.

Pokud by došlo nařízením vlády ke změnám, budeme Vás informovat.

26. ledna 2021                                 

Mgr. Lenka Broklová, výchovná poradkyně


Nové informace MŠMT (1.12.2020)

www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky


Informace k přijímacímu řízení (říjen 2020)

Zdroje informací

 1. Atlas školství s přehledem SŠ v JM kraji – žáci dostanou během října/listopadu, dále na www.atlasskolstvi.cz,
 2. informační letáky – na nástěnce ve 2. patře a předmět Volba povolání (dle nabídek SŠ),
 3. konzultace s výchovnou poradkyní –  Edookitem, telefonicky, v konzultačních hodinách i po domluvě jindy,
 4. návštěva Informačního a poradenského středisko pro volbu a změnu povolání ÚP v Brně na Polní 37 (tel. 950104463) – v první polovině října (informace o možnostech studia, přehledy o SŠ a učilištích v rámci ČR),
 5. dny otevřených dveří na SŠ,
 6. internet, např.
 1. Festival vzdělávání (dříve Veletrh SŠ) letos proběhne pouze on-line:https://www.vyberskoly.cz. I na těchto stránkách najdete informace k přijímacímu řízení a SŠ.

Odevzdání přihlášek

Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli SŠ, a to nejpozději do 1. 3. 2021. Žák má možnost podat do 1. kola max. dvě přihlášky (lze podat obě přihlášky na různé obory téže školy, ale nelze podat obě přihlášky na tentýž obor studia téže školy).  Obě přihlášky musí být totožné (se stejným pořadím škol).

U oborů s talentovou zkouškou je nutné odevzdat přihlášky (max. 2) na SŠ do 30. 11. 2020. Přijímací zkoušky na tyto obory budou probíhat v lednu a únoru 2021. Žák může dále podat další dvě přihlášky do řádného 1. kola.

Žáci dostanou na naší škole do 1. kola dvě přihlášky (s vytištěnými a potvrzenými známkami).

V případě podávání přihlášek na školy s talentovými zkouškami, příp. do dalších kol přijímacího řízení si žáci obstarávají přihlášky sami a lze je získat:

 • stažením a vytištěním ze stránek MŠMT – viz výše
 • koupí v prodejnách SEVT (v Brně ulice Česká – vedle OD Wagner)
 • příp. na webových stránkách konkrétních škol (jen některé školy)

Existují odlišné formuláře pro školy s talentovou zkouškou (modré) a ostatní střední školy (růžové). Přihlášky jsou oboustranné. Je nutné vytisknout obě strany na jeden list.

V těchto případech přinesou žáci vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli (s předstihem) a ten ji potvrdí.  (IZO školy: 048 51 30 91)

Při vyplňování přihlášek nepřehlédněte:
 • Na některé školy je třeba dodat na přihlášce lékařské potvrzení (je uvedeno v brožuře Atlas školství PLP ano/ne). Zdravotní školy mívají zvláštní formulář (viz webové stránky konkrétních škol).
 • Pokud má žák podpůrné opatření, přikládá aktuální doporučení PPP zákonný zástupce. (Doporučujeme v tomto případě co nejdříve objednat do PPP, př. SPC.)

Podmínky přijímacího řízení SŠ zveřejní nejpozději do 31. 1. 2021.

Přijímací zkoušky

Na všechny maturitní obory kromě oborů s talentovými zkouškami (s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se budou konat jednotné přijímací zkoušky, a to 12. a 13. 4. 2021 3. a 4. 5. 2021 (náhradní termín 12. a 13. 5. 2021 2. a 3. 6. 2021). V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na SŠ, kterou uvedl na přihláškách jako první; v druhém termínu na SŠ, kterou uvedl jako druhou. Uchazeči se započítává lepší výsledek z testu z ČJ a lepší výsledek z testu z M. (Zpracování a rozeslání na SŠ provede Cermat.)

SŠ může vypsat ještě vlastní školní přijímací zkoušky, a to nejdříve v den jednotných přijímacích zkoušek.

(SŠ dále musí při přijímacím řízení zohlednit dle svého uvážení hodnocení z 8. a 9. ročníku a případně výsledky ze soutěží.)

Po přijímacích zkouškách

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují vydáním seznamu přijatých uchazečů (web, SŠ apod.). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nezasílá. Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu do 10 pracovních dnů odevzdáním zápisového lístku, který dostanou žáci na základní škole. Uveden na něm bude ten zákonný zástupce, kterého má žák uvedeného v Edookitu jako primárního. (Příp. změny a přání řešte prosím s třídním učitelem.)

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Škola, na kterou přijatý žák neodevzdá zápisový lístek, bude počítat s tímto místem jako volným pro další kola přijímacího řízení.

Vzít zápisový lístek ze SŠ zpět a přenést na jinou SŠ není možné. Výjimkou jsou dva případy: když jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam byl přijat na odvolání (musí se ale jednat o odvolání z 1. kola), a dále z umělecké SŠ, kam byl přijat na základě talentových zkoušek.

Odvolání proti nepřijetí je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Po uzavření 1. kola může ředitel SŠ vyhlásit libovolný počet dalších kol. V těchto kolech si žáci podávají přihlášky v libovolném počtu.

V lednu budete pozváni na informativní schůzku rodičů 9. tříd, kde budou upřesněny uvedené informace a mj. rozdány zápisové lístky (jen proti podpisu zákonného zástupce).

V případě změn v přijímacím řízení budete informováni prostřednictvím Edookitu a žáci budou průběžně informováni v hodinách Volby povolání.

Přejeme Vám i Vašemu dítěti úspěšnou volbu SŠ.

Mgr. Lenka Broklová, výchovná poradkyně, tel. 546 210 679