PRO 9. ROČNÍK

Home » II. stupeň » PRO 9. ROČNÍK

Specifika pro žáky připravující se na PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na střední školy v době od 11. 5. 2020 

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. 
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15, jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Žáci budou třídním učitelem informováni, kde bude probíhat výuka jejich skupiny.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. 
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 • Obsahem je převážně učivo z hlavních předmětů přijímací zkoušky (Čj, M), individuálně lze doplnit všeobecnou výuku dle typu přijímací zkoušky.
 • Školní jídelna bude vydávat obědy nejdříve od 25.5. (informace o provozu jídelny budou průběžně doplněny).
 • Zákonný zástupce žáka musí vyplnit čestné prohlášení, které žák odevzdá při nástupu do školy.

Přijímací řízení na SŠ


Vážení rodiče,

            Váš syn/Vaše dcera ukončí v tomto školním roce povinnou školní docházku. Proto bychom Vás rádi seznámili s termíny a podmínkami přijímacího řízení a se zdroji informací, které Vám pomohou při výběru SŠ.

Zdroje informací

 1. Atlas škol s přehledem SŠ v JM kraji – žáci dostanou v říjnu,
 2. informační letáky – na nástěnce ve 2. patře a předmět Volba povolání (dle nabídek SŠ),
 3. konzultace s výchovnou poradkyní –  edookitem, telefonicky, v konzultačních hodinách i po domluvě jindy,
 4. návštěva Informačního a poradenského středisko pro volbu a změnu povolání ÚP v Brně na Polní 37 (tel. 950104463) – 9. A, B, C – 9. – 10. října (informace o možnostech studia, přehledy o SŠ a učilištích v rámci ČR),
 5. dny otevřených dveří na SŠ,
 6. Veletrh středních škol – na brněnském výstavišti 22. – 23. 11. 2019, www.jilova.cz/veletrh-strednich-skol/,
 7. internet, např. 

Odevzdání přihlášek

Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli SŠ, a to nejpozději do 1. 3. 2020. Žák podává do 1. kola max. dvě přihlášky (lze podat obě přihlášky na různé obory téže školy, ale nelze podat obě přihlášky na tentýž obor studia téže školy).  Obě přihlášky musí být totožné (se stejným pořadím škol).

U oborů s talentovou zkouškou je nutné odevzdat přihlášky na SŠ do 30. 11. 2019. Přijímací zkoušky na tyto obory budou probíhat v lednu a únoru 2020. Žák může dále podat další dvě přihlášky do řádného 1. kola.

Žáci dostanou na naší škole do 1. kola dvě přihlášky (s vytištěnými a potvrzenými známkami).

V případě podávání přihlášek na školy s talentovými zkouškami, příp. do dalších kol přijímacího řízení si žáci obstarávají přihlášky sami a lze je získat:

 • stažením a vytištěním ze stránek MŠMT – viz výše
 • koupí v prodejnách SEVT (v Brně ulice Česká – vedle OD Wagner)
 • příp. na webových stránkách konkrétních škol (jen některé školy)

Existují odlišné formuláře pro školy s talentovou zkouškou (modré) a ostatní střední školy (růžové). Přihlášky jsou oboustranné. Je nutné vytisknout obě strany na jeden list.

V těchto případech přinesou žáci vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli (s předstihem) a ten ji potvrdí.  (IZO školy: 048 51 30 91)

Při vyplňování přihlášek nepřehlédněte:

 • Na některé školy je třeba dodat na přihlášce lékařské potvrzení (je uvedeno v brožuře Atlas škol PLP ano/ne). Zdravotní školy mívají zvláštní formulář (viz webové stránky konkrétních škol).
 • Pokud má žák podpůrné opatření, přikládá aktuální doporučení PPP zákonný zástupce.

Podmínky přijímacího řízení SŠ zveřejní nejpozději do 31. 1. 2020.

Přijímací zkoušky

Na všechny maturitní obory kromě oborů s talentovými zkouškami (s výjimkou oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se budou konat jednotné přijímací zkoušky, a to 14. a 15. 4. 2020 (náhradní termín 13. a 14. 5. 2020). V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na SŠ, kterou uvedl na přihláškách jako první; v druhém termínu na SŠ, kterou uvedl jako druhou. Uchazeči se započítává lepší výsledek z testu z ČJ a lepší výsledek z testu z M. (Zpracování a rozeslání na SŠ provede Cermat.)

SŠ může vypsat ještě vlastní školní přijímací zkoušky, a to v termínech po jednotných přijímacích zkouškách.

Po přijímacích zkouškách

Výsledky přijímacího řízení se u přijatých uchazečů vyhlašují vydáním seznamu přijatých uchazečů (web, SŠ apod.). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nezasílá. Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu do 10 pracovních dnů odevzdáním zápisového lístku, který dostanou žáci na základní škole. Uveden na něm bude ten zákonný zástupce, kterého má žák uvedeného v edookitu jako primárního. (Příp. změny a přání řešte prosím s třídním učitelem.)

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Škola, na kterou přijatý žák neodevzdá zápisový lístek, bude počítat s tímto místem jako volným pro další kola přijímacího řízení.

Vzít zápisový lístek ze SŠ zpět a přenést na jinou SŠ není možné. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam byl přijat na odvolání (musí se ale jednat o odvolání z 1. kola).

Odvolání proti nepřijetí je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Po uzavření 1. kola může ředitel SŠ vyhlásit libovolný počet dalších kol. V těchto kolech si žáci podávají přihlášky v libovolném počtu.

V lednu budete pozváni na informativní schůzku rodičů 9. tříd, kde budou upřesněny uvedené informace a mj. rozdány zápisové lístky (jen proti podpisu zákonného zástupce).

Všechny uvedené informace budou zveřejněny také na www.vejrostova.cz. V případě změn v přijímacím řízení budete informováni prostřednictvím Edookitu a žáci budou průběžně informováni v hodinách Volby povolání.

Přejeme Vám i Vašemu dítěti úspěšnou volbu SŠ.

V Brně 15. října 2019

Mgr. Lenka Broklová, výchovná poradkyně, tel. 546 210 679


Informace k závěrečným prezentacím 2019/2020

Z důvodu mimořádných opatření proti rozšíření onemocnění Covid 19 proběhnou v letošním školním roce závěrečné prezentace na dobrovolné bázi.

Závěrečná prezentace žáků vychází z našeho ŠVP. Cílem je prokázat zvládnutí klíčových kompetencí (souhrn vědomostí, schopností, postojů a hodnot).

Během dubna a května máte možnost konzultovat vybrané téma s vyučujícím, kterého si vyberete, případně vám bude přidělen. Záleží jen na konzultantovi, zda vámi navržené téma schválí. V červnu vás pak čeká slavnostní prezentace splnění dlouhodobého úkolu.

Prezentace proběhnou v dopoledních hodinách před spolužáky a pozvanými rodiči. Hodnocení provede tříčlenná komise učitelů a komise složená ze zvolených zástupců žáků 9. ročníků. Prezentace je pojata jako závěrečná práce předmětu Český jazyk a literatura.

Před vlastní prezentací předložíte písemné zpracování tématu dle následujících požadavků: 

 1. strana = titulní (viz šablona závěrečné práce) – název školy, název tématu, jméno zpracovatele a konzultanta, školní rok,
 1. a 3. strana = souvislý text dle vybraného tématu – včetně úvodu a závěru,
 1. strana = zdroje (viz šablona závěrečné práce).

Minimální počet jsou dva tištěné a dva elektronické zdroje.

Pokyny k formátování písemného zpracování:

Text zarovnaný od bloku, písmo velikosti 12, font Times New Roman, řádkování 1,5, bez obrázků, tabulek a grafů, samozřejmostí je gramatická a stylistická správnost.

Prezentace s využitím dostupné techniky, popř. vlastních doplňků, zpracovaná dle těchto pokynů:

 • max. 10 minut
 • souvislý přednes o zpracovaném tématu – spisovný a srozumitelný ústní projev, dostatečná hlasitost mluvy a znalost tématu (nečíst obsah prezentace!).

Pokyny k formátování prezentace:

Text v bodech, kontrastní pozadí a písmo, vhodně vybrané a upravené obrázky (příp. grafy a tabulky), gramatická správnost.  

Vyvarujte se plagiátorství!


Hodnocení:

Máte možnost získat 20 bodů (4×5), a to za:

 • písemnou podobu – dodržení formy,
 • obsah – odborné zpracování tématu,
 • počítačovou gramotnost, 
 • celkový dojem – vystupování a práce s hlasem, spisovnost jazykového vyjadřování.

Za nedodržení termínu odevzdání jak písemné, tak elektronické podoby závěrečné práce se z celkového hodnocení strhávají 2 body (celkem 4 body!).

20 bodů – 18 bodů     výborně

17 bodů – 15 bodů chvalitebně

14 bodů – 10 bodů dobře


Termíny:

Můžete navrhnout vlastní téma a projednat s konzultantem

do 20. 4. 2020

Ostatní si z předloženého přehledu témat vyberou

do 27. 4. 2020

Písemné zpracování odevzdáváte svému konzultantovi

do 18. 5. 2020 

Zpracování na počítači (formát ppt/pptx) odevzdané panu učiteli Slonkovi  

do 29. 5. 2020

Prezentace závěrečných prací

16. a 17. 6. 2019


Nejčastěji je žákům vytýkáno:

 • rychlá mluva, chybějící oční kontakt, pohupování,
 • malá rozmanitost zdrojů (norma a příklad uvedeny níže)
 • čtení textu z prezentace,
 • nevhodná velikost a barva písma v prezentaci,
 • text v obrázcích,
 • slovní „berličky“,
 • mnoho textu v prezentacích,
 • malé zaujetí tématem,
 • text stažený z internetu,
 • chybějící úvod a závěr,

Při vlastní prezentaci je možné mít v ruce poznámky.