DO ŠKOLY

Home » II. stupeň » DO ŠKOLY

Pravidla docházky pro žáky II. stupně

Docházka do školy je dobrovolná, absence se počítat nebude. V případě nepřítomnosti žáka ve škole je zákonný zástupce povinen ji omluvit přes zprávu na Edookitu.

Žáci, kteří zůstanou doma, budou nadále pokračovat ve výuce distanční formou. Distanční výuka bude probíhat v čase od 8 do 10 hodin.

Složení skupin naplněných nejvýše do 15 dětí je neměnné.

Výuka je organizována následovně:

 • Pondělí + pátek            10:30 – 12:45                6. ročníky
 • Úterý + čtvrtek             10:30 – 12:45                7. a 8. ročníky
 • Středa předem dohodnuté individuální konzultace.

Základem výuky dle pokynů MŠMT zůstává distanční vzdělávání.

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • žáci musí před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,
 • pozdější příchod a dřívější odchod bude umožněn s ohledem na nastavená hygienická opatření pouze ve výjimečných případech a po domluvě s konkrétním vyučujícím.

Vstup do budovy školy:

 • při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, pokud žák tento dokument nepředloží, nebude mu přítomnost ve škole umožněna,
 • v případě změny zdravotního stavu žáka nebo rodinného příslušníka s ohledem na ochranu proti šíření viru Covid-19, je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat vedení školy,
 • žák se nesmí zúčastnit školních aktivit, pokud je v rodině vyhlášena karanténa nebo v případě, že přišel do kontaktu s nakaženou osobou,
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude do školy vpuštěn,
 • pokud by žák v průběhu pobytu ve škole začal vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
 • neprodleně po příchodu do třídy si musí každý žák umýt ruce mýdlem a použít dezinfekci,
 • šatny nebudou v provozu, věci si žáci odloží ve třídě, přezouvání žáků není nutné,
 • upozorňujeme, že škola dětem nemůže zajistit podání léků,
 • každý žák denně s sebou nosí papírové kapesníky,
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.

Organizace dne:

 • po příchodu a vstupních hygienických opatřeních se žáci přesunou do učebny,
 • pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty s ostatními včetně jiných zaměstnanců školy,
 • před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky,
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry, konkrétní podmínky určuje vyučující,
 • při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
 • škola vede evidenci o docházce žáků do školy,
 • v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 pracovní dny sdělí zákonný zástupce žáka příslušnému vyučujícímu důvod nepřítomnosti a informaci, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Školní jídelna je v provozu pro předem přihlášené žáky.

Upozornění:

 • V budově ZŠ zároveň probíhá výuka žáků I. stupně
 • Nadále sledujte webové stránky školy z důvodu možných aktualizací či upřesnění informací.