Začít spolu: CHARAKTERISTIKA

Home » I. stupeň » ZAČÍT SPOLU » Začít spolu: CHARAKTERISTIKA

Program Začít spolu vychází z pedagogického přístupu orientovaného na dítě. Jeho metodika zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny a školy, kreativitu, spolupráci, rozvoj komunikace a schopnosti řešit problémy.

Program Začít spolu vychází z pedagogického přístupu orientovaného na dítě. Jeho metodika zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny a školy, kreativitu, spolupráci, rozvoj komunikace a schopnosti řešit problémy.

Prostředí třídy je uspořádáno do učebních koutů, které jsou různě tematicky zaměřeny a vybaveny k podněcování dětí k učení, najdeme v nich různé materiály (encyklopedie, knihy, pomůcky, učebnice, pracovní sešity, výtvarné potřeby, hry, atd…). Poskytují prostor pro samostatnou práci i pro práci ve skupinách. Děti se v nich učí od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že pracují v malých skupinách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti apod.

Začít spolu

Učební proces je odlišný pouze jeho průběhem. Obsah učiva zůstává stejný, jako v ostatních běžných třídách, plníme stejné osnovy výuky. Učivo je zpracováno do projektů. Využíváme metod kooperativního učení, kdy děti pracují při řešení úkolů ve skupinách a posilují pocity sounáležitosti, partnerství a budování týmu. Snažíme se v dětech podporovat zvědavost, údiv, pochybování, představivost, kritické myšlení a spontánnost, čímž příznivě ovlivňujeme schopnost nápaditého a originálního myšlení. Plánujeme takové úkoly, které rozvíjejí přemýšlení a přinášejí dětem pocit uspokojení z vlastních schopností a z očekávání reálného úspěchu.

Prostřednictvím integrovaného přístupu k učení umožňujeme dětem chápání světa v souvislostech. Objevování světa přírody a světa lidí nabízíme v rámci práce na tematických celcích.

Začít spolu

Téma projektu volíme společně s dětmi a snažíme se vycházet z jejich zájmů a přání. Poté rozpracujeme téma (např. Lidské tělo, Zvířátka v zimě, Moje rodina, …) do úkolů v jednotlivých centrech aktivit i tomuto procesu mohou být přítomny děti. Úkoly v centrech aktivit jsou diferencovány podle obtížnosti, dětem jsou nabízeny úkoly nadstavbové, rozvíjející.Ke klasickému hodnocení známkami přidáváme hodnocení slovní a často vedeme děti k sebehodnocení. Žáci mají možnost spolupodílet se na svém vzdělávání a plánovat si způsob vlastního zlepšení a vzdělání, hodnotí úroveň klíčových kompetencí a míru osvojení probíraného učiva. Slovní hodnocení je posouzením kvality výsledků a chování žáka.

Začít spolu – Moje vzdělávací cesta

Výsledky jsou popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů a jeho osobním předpokladům. Slovní hodnocení zahrnuje také návod a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Začít spolu

Za velice důležitou považujeme spolupráci školy s rodinou, vítáme přítomnost rodičů ve výuce a pořádáme řadu společných akcí. Rodiče pokládáme za důležité konzultanty, kteří mohou učitelům pomoci lépe pochopit jednotlivé děti. Mohou se zapojit do školních aktivit. Rozsah tohoto zapojení je nesmírně široký. Dobrovolná spolupráce napomáhá vytváření pozitivních vztahů mezi rodinou a školou a vzájemné dobré vůli. Vztah mezi rodiči a školou je založen na důvěře, kterou vytváří účinná komunikace.  

Mnoho činností je postaveno na demokratických principech, žáci se spolupodílí na svém vlastním vzdělávání, mají možnost spolupodílet se na rozhodování o záležitostech své třídy např. při stanovování pravidel vzájemného soužití a chování ve třídě formulovaných do podoby tzv. „Třídní úmluvy“. Děti se zapojují také do volby tématu, o kterém se budou učit či plánování dílčích úkolů do center aktivit. Na základě jejich návrhů upravuje učitel aktivity tak, aby žáky vedly k osvojení potřebných vědomostí a dovedností. Připravené aktivity, které vycházejí z návrhů dětí, jsou pro žáky velkou vnitřní motivací.
     Program Začít spolu se nám ve všech zmiňovaných akceptech osvědčuje, i když vyžaduje složitější a časově náročnější přípravu, naší odměnou je pohotovější, daleko motivovanější a zaujatější atmosféra ve třídě a pozitivní naladění dětí ke škole.