Začít spolu – AKTUALITY

Home » I. stupeň » ZAČÍT SPOLU » Začít spolu – AKTUALITY

Vánoce v Začít spolu

Vánoce v Začít spolu

Vánoce jsou to nekrásnější období v roce. Pro každého z nás představují čas setkávání a sounáležitosti s rodinou a blízkými. Jsou to svátky plné nadějného poselství, pohody, klidu a rozdávání radosti. Je to ideální doba pro přenesení této atmosféry i do školy a její využití k podpoře kamarádských vztahů mezi dětmi. 

V programu Začít spolu na ZŠ Vejrostova se snažíme budovat pozitivní vztahy nejen mezi žáky jednotlivých tříd, ale i mezi dětmi různého věku. Takové snažení považujeme za výbornou prevenci rizikového chování žáků, kteří získávají nové kamarády a mohou najít někoho, na koho se mohou v případě potřeby obrátit. Snažíme se vést žáky k podpoře tolerance, rozmanitosti a demokratických hodnot, jako je sounáležitost a schopnost být vnímavý k potřebám ostatních a být ochotný jim pomoci.

Předposlední školní den před vánočními prázdninami si děti prožily společné vánoční dopoledne. Napříč ročníky spolupracovaly děti různého věku, např. prvňák s druhákem a páťákem. Poté co spolu vytvořily trojice, dostaly děti první úkol, vybarvení části obrázku, který dohromady s ostatními vytvořil veliký vánoční stromek a vánoční ozdobu. Za splnění úkolu získaly část tajné šifry, tvořící přání k Vánocům i novému roku. Výsledkem úsilí všech byl vánoční řetěz spojující mezi sebou jednotlivé děti, třídy a obě patra naší nové přístavby. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali a zatančili španělskou vánoční koledu.

Dětem se společná akce moc líbila, nejvíce ocenily to, že mezi sebou našly nové kamarády, se kterými spolupracovaly, přestože se třeba viděly úplně poprvé.  Starší pomáhali mladším a mladší se snažili starším vyrovnat a pěkně pracovat. Celou práci si děti řídily samy, bez zásahu dospělých. V podobných akcích, které v Začít spolu rádi pořádáme, budeme i dále pokračovat, přináší uspokojení dětem i nám dospělým. Z takových pěkných společných dnů máme vždy radost.

Vánoce v začít spolu

Za kolektiv učitelek Začít spolu Olga Novotná


Broučci

Dokáží žáci ze čtvrtého a pátého ročníku pracovat ve skupině a něco vytvořit pro své mladší spolužáky? Zvládnou prvňáčci s pomocí rodičů plnit úkoly svých starších kolegů?

Broučci

Začátkem listopadu se třídy z programu Začít spolu účastnily akce Broučci. Děti ze 4. A a 5. A připravily stanoviště s úkoly pro děti z 1. A a 1. B. Když píšu „děti připravily“, myslím tím opravdu, že děti si úkoly samy připravily. My učitelé jsme spíše stáli v pozadí, děti usměrňovali a pomáhali jim, když to potřebovali.  Nápad, příprava a realizace úkolů byly na dětech. Ty spolupracovaly a domlouvaly se ve skupinách. Prvňáčci se proměnili v broučky, kteří s lucerničkami obcházeli stanoviště a s podporou svých rodičů a starších spolužáků poctivě plnili úkoly na stanovištích.

Podařilo se nám vytvořit událost, na které se mohli potkat rodiče a zároveň žáci napříč ročníky. Věřím, že se účastníci dobře bavili a zvláště děti z vyšších ročníků si odnesli nové zkušenosti a dovednosti.

Mgr. Eliška Novotná


Učíme se venku

Protože víme, že učení venku zvyšuje zájem dětí, rádi chodíme do blízkého lesíka. Učení venku je názorné, třírozměrné, pestré. Přináší mnoho nových podnětů nejen pro smysly, ale i pro myšlení. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění. Hlavním tématem našeho venkovního učení byl čas, pozorovali jsme přírodu v proměnách času, učili se hodiny, dramatizovali chod hodin, hráli jsme hry na jejich procvičení, na závěr jsme vytvořili obrázky přímo z přírodnin a hlavně se učili pozorovat a poznávat přírodu.

Mgr. Olga Novotná


100 let republiky

V letošním školním roce jsme oslavili stoleté výročí vzniku naší republiky. Děti z programu Začít spolu napříč ročníky tvořily plakáty zachycující historii Československa. Ve věkově smíšených skupinách měly možnost volit si úkoly dle svých schopností. Velmi zajímavé bylo pozorovat jednotlivé skupiny při společné práci. Nebylo výjimkou, že si mladší děti volily obtížnější úkoly, řídily celou skupinu nebo prezentovaly vytvořený plakát. Z čehož je patrné, že podobné vedení projektů vede k lepší diferenciaci výuky a tím bezpečnějšímu prostředí, v němž každý žák může zažít osobní i společný úspěch.

Mgr. Olga Novotná


100 líp republiky

18. října jsme se zúčastnili akce Lesů České republiky, která připomněla stoleté výročí založení samostatného státu. Podél lesní cesty Křivá borovice na území Lesnického parku Podkomorské lesy u Brněnské přehrady byla vysázena alej stovky českých národních stromů připomínající výročí založení Československa. Jeden z vysázených stromů si zasadily samy děti 2. A. Strom bude připomínat nejen významné výročí, ale i společné úsilí a pospolitost naší třídy.

Mgr. Olga Novotná


Škola v přírodě – hotel Medlov

V prvním červnovém týdnu jsme se vydali na Vysočinu učit se do přírody. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli většinu času trávit venku. Program zaměřený na pravěk nás provázel celou školou v přírodě. Stavěli jsme pravěká obydlí, stopovali a lovili mamuty, hráli si na pravěké lovce. O pravěku jsme se tak dozvěděli mnoho nového a zajímavého.

Mgr. Olga Novotná


Závěrečné prezentace

Po celý červen se děti zabývaly závěrečnými prezentacemi. Začátkem měsíce si vybraly svá témata z několika již předem stanovených okruhů. Následně jsme si prošli kritéria upřesňující požadovanou podobu jejich plakátu, obsahu a prezentování. Děti měly za úkol zjistit informace o svém tématu a ty přinést do školy, kde je zpracovávaly, zdobily plakáty, trénovaly výstupy a připravovaly pracovní listy a otázky pro ostatní. To vše podle předem stanovených kritérií, které jsme si stále připomínaly. Na prezentace se chodili dívat rodiče. Děti se hodnotily navzájem ústně pomocí stanovených kritérií.

Mgr. Eliška Novotná


Spolupráce s rodinou

Program Začít spolu považuje za velice významný faktor podporující vzdělávání dětí spolupráci s rodinami. Rodiče mají možnost přicházet do tříd, účastnit se aktivně výuky jako asistenti/ dobrovolníci. Mohou asistovat při učebních aktivitách, které se tematicky vztahují k oblasti jejich profese či zájmů. Rodiče se podílejí na plánování výuky svých dětí, společně s dítětem i učitelem se snaží nastavit cíle, kterých by dítě v daném období mělo dosáhnout. V průběhu roku dochází i s ohledem na časové možnosti rodin ke společným setkáním učitele, rodiče i dítěte. Cílem těchto schůzek je poznat se navzájem, zjistit očekávání rodičů a navázat přátelský, otevřený vztah. Během roku je i řada příležitostí k neformálním setkáním a akcím (táborák, karneval, besídky, společné výlety apod.)

V programu Začít spolu věříme, že spolupráce rodiny se školou přispěje nejen k vyšší efektivitě vzdělávání dětí,  ale také k tomu, že se děti cítí v naší škole dobře.


Minigolf

Jedou z akcí neformálního setkávání, byla společná akce na minigolfu. Jedno zářijové odpoledne jsme se sešli spolu s rodiči, prarodiči i sourozenci na minigolfovém hřišti. Všichni si vyzvedli minigolfové náčiní a vydali se k jednotlivým překážkám. Velkým překvapením bylo, že děti se nesnažily porazit svoje protihráče, ale spíše dosáhnout co nejlepšího výsledku a užít si pobyt spolu, což je i jedním z principů našeho programu.

Mgr. Olga Novotná


Uspávání broučků

Již tradiční akcí konanou na podzim je večerní společná akce s rodiči – Uspávání broučků. Starší děti si pro svoje mladší spolužáky připravily pohádkovou stopovanou. Děti vyzbrojeny světýlky se spolu s rodiči vypravily plnit pohádkové úkoly. Celou akci jsme ukončili společným opékáním špekáčků.            

 Mgr. Olga Novotná


Společný výlet do zoo

V den státního svátku 8. května jsme se vydali spolu s rodiči do krásné Zoo Lešná u Zlína. Výletu se zúčastnili s dětmi z 2. A i celé rodiny se sourozenci. Od naší školy odjel autobus plný dětí a jejich rodičů. Navíc se některé rodiny vydali do zoo vlastním autem. Společně jsme se setkali před branami zoo a vydali se na prohlídku. Z vystavených zvířat nás nejvíce zaujali rejnoci, které jsme mohli i krmit. Na konci výletu jsme se vydali do zámku na prohlídku pro děti – Zámecká šifra. Děti s průvodcem vyluštily zámeckou šifru. Pátraly v bohatě vyzdobených zámeckých interiérech po indiciích a hledaly klíč, který jim otevřel dveře do zoologické zahrady. Děti poznaly historii a největší zajímavosti zámku zábavnou formou.

Mgr. Olga Novotná


Závěrečná besídka a spaní ve škole

Na konci roku si děti pro svoje rodiče připravili divadelní vystoupení. Hlavním tématem byl pravěk, děti ve skupinách nacvičili krátké vtipné scénky vztahující se k tomuto období. Asi nejdůležitější součástí celé akce byla zejména společná skupinová tvorba scénáře dětmi a jeho nácvik. Závěrečné vystoupení jsme s dětmi nacvičili na motivy pohádky Zlatovláska. Společné setkání proběhlo v areálu skautské základny, zde jsme si opekli špekáčky a vydali se přespat do školy.

Mgr. Olga Novotná 


1. A – 2017/2018

Malí badatelé

„Hurá, dnes se jdeme učit do lesa.“ Místo školní třídy se na tento den proměnil v naši učebnu les. Děti vybaveny lupami, dalekohledy a pracovními listy vyrazily pozorovat přírodu v rámci celoročního tématu – proměny přírody. I když náš hlavní úkol byl pozorovat, jakými změnami prochází les na podzim, poznali jsme zde mnoho dalších témat, která nás zaujala. Zkoumali jsme pavouky a brouky, ověřili si, kolik mají pavouci nohou a proč je neřadíme mezi hmyz. Uvědomovali si rozdíl mezi bylinou a dřevinou, hledali různé druhy stromů i bylin apod. Náš výlet do přírody pokračoval i v dalších dnech při výuce, vyplnili jsme pracovní list věnovaný přírodovědnému učivu, na videu jsme pozorovali, jak si pavouk plete svoji síť, což nás zaujalo natolik, že jsme podobný postup zvolili při rozcvičování ruky.
Už se těšíme, co se změní v našem lese v zimě a hlavně na jaře.


Halloween

I když tento svátek nepatří mezi oblíbené české svátky, nám ve škole přinesl mnoho radosti a legrace. Celý školní den byl netradiční, ráno jsme se všichni sešli v halloweenských kostýmech. Školou se procházeli čarodějnice, kouzelníci, kostry i mumie. V průběhu dne byly ve třídách Začít spolu připraveny různé halloweenské úkoly. Děti rozdělené do věkově smíšených skupin vyráběly mumie z pizzi, hledaly po hmatu červy a sliz, porovnávaly český svátek Dušiček s americkým Halloweenem, ale i počítaly strašidelné úkoly. Zcela přirozeně spolu spolupracovali prvňáci se čtvťáky, pomáhali si, radili si i se od sebe vzájemně učili, mladší od starších, ale i starším bylo užitečné při vysvětlování mladším si něco zopakovat.


Jak broučci uspávali broučky

Okolní příroda se již ukládala ke spánku, proto jsme se rozhodli s dětmi, že i my uspíme naše broučky. Broučky jsme si nejdříve vyrobili z různých přírodnin, které jsme našli v lese, nejvíce broučků bylo ze šišek a listů. K uspávání vyrobených broučků jsme se sešli spolu s rodiči, jakmile padla tma. Okolí školy tak ozářila spousta lampiónků a lampiček vyrobených i koupených, se svíčkami, ale i s baterkami. Žáci čtvrté třídy si připravili pro prvňáčky zajímavé i zábavné úkoly. Prvňáčci tak museli prokázat svoji obratnost i důvtip. Za každé správně splněné stanoviště, je čekalo razítko a na konci sladká odměna. Na závěr večera jsme broučky uložili do křoví a zazpívali jim mravenčí ukolébavku.


První dílna čtení

Děti dočetly a dopsaly svoji první knihu, knihu, z nichž se naučily číst všechna velká písmena. Na Vánoce všechny dostaly knihu, i proto jsme ihned na začátku nového kalendářního roku realizovali první dílnu čtení. Cílem čtenářských dílen je probouzet a podporovat v dětech zájem o čtení a radost z něj. Děti si vytvářejí vztah ke knize skrze vlastní prožitky a zkušenosti. Čtenářské dílny jsou formou vzdělávání rozvíjející čtenářskou gramotnost a kritické myšlení dětí.


Jak zlepšit vztahy ve třídě

Projekt zaměřený na zlepšování vztahů ve třídě a prevenci rizikového chování zejména šikany jsme realizovali v naší třídě na konci první poloviny školního roku. Na společnou práci jsme se naladili zejména díky rozehřívacím hrám tzv. ledolamkám, poté jsme se seznámili s příběhem malého bílého slůněte, ke kterému se ostatní sloni nechovali pěkně, posmívali se mu, dokonce mu i ubližovali. Na tomto příběhu jsme si demonstrovali, co to je šikana a jak se jí můžeme bránit. Následovala činnost, při které jsme nejdříve ve skupinách a následně všichni spolu reflektovali naše třídní pravidla. Jedno pravidlo jsme pro nepotřebnost vyřadili, jedno přeformulovali a vymysleli ještě jedno nové. Zajímavá byla i aktivita, při níž děti bílému slůněti společně jednou tužkou, kterou držely vždy dvě děti, dokreslily krajinu v pozadí. Na závěr našeho projektu jsme vytvářeli koláže a diskutovali na téma ideální třída. Celý projekt se nesl ve velmi pozitivním duchu a jistě přispěl k budování dobrých vztahů v naší třídě.   


Slavností předávání vysvědčení a hodnocení prvního pololetí

Již půl roku chodíme do školy, co jsme se za tu dubu již naučili? Rozhodně toho není málo, umíme již číst všechna velká tiskací písmena, dokonce i většinu malých, běžně píšeme krátké věty, začali jsme si vést svůj deník, v matematice sčítáme a odčítáme do třinácti, řešíme jednoduché slovní úkoly, pohybujeme se v prostředí krokování, sčítacích pyramid a autobusu, které nám pomáhají v budování matematických schémat. Učíme se spolupracovat, účelně komunikovat, diskutovat, pomáhat si, prezentovat svoji práci i se hodnotit. Abychom toto vše předvedli i rodičům a oni nás mohli podpořit při slavnostním předávání vysvědčení, pozvali jsme je i prarodiče do školy.
V rámci předávání pololetního hodnocení jsme se s žáky zamysleli, co nám přinesl půl rok, který jsme strávili ve škole, co dobrého, ale i špatného nám škola dala, co jsme se v ní naučili. Děti si ve skupinách připravily prezentace na dané téma. Nejčastějším pozitivem hodnocení návštěvy školy bylo kamarádství, které děti ve škole navázaly, že se naučily číst a počítat a u některých vlastně úplně všechno. Záporné stránky se nám na škole ani nepodařilo najít.
A hodnocení – „Jak se ve škole cítím“, je plné usmívajících se smailíků.

Mgr. Olga Novotná


UČENÍ NÁS BAVÍ – Muzeum u krtka

 Za velmi důležitý prvek při výuce v programu Začít spolu na ZŠ Vejrostova považujeme vnitřní motivaci žáků k učení. Naším cílem je dítě, které chodí do školy rádo a je schopno a ochotno řídit si svoje učení, které ho zajímá a baví.
 
Příkladem naplnění tohoto kritéria je projekt, který vznikl ve třídě 5. A. Vymyslely si jej samy děti a zcela dobrovolně bez řízení učitele na něm ve svém volném čase, o přestávkách i po vyučování pracovaly.
 
Připravily pro své mladší spolužáky interaktivní výstavu hornin a nerostů. „V první skupince děti zkoumaly kameny pod mikroskopem, lupou i prostřednictvím aplikace na mobilním telefonu. Druhá skupinka byla zaměřena na výrobu vlastního kamínku, který si vyrobily a ozdobily podle své vlastní fantazie, ve třetí skupince byla připravena soutěž, ve které si mohly vyrobit nebo namalovat nějaký kamínek, v poslední skupince páťáci přednášeli mladším spolužákům o jednotlivých kamenech. Hodně jsme si to užili.“ Lukáš Maráz a Anna Janíčková, 5.A.
 
A jak se líbil projekt dětem, pro které páťáci aktivity připravili? „Mně se líbilo, jak to páťáci vymysleli, jak s náma spolupracovali a jak jsme si tvořili kamínky.“ Hana Slavíčková, 3. A
„Mně se to líbilo, já kameny taky sbírám a hodně se o ně zajímám.“ Eva Fojtová, 3. A
 
A nám nezbývá než si přát, aby děti učení bavilo stejně jako příprava a realizace projektu.                              

  Mgr. Olga Novotná


Třídy Začít spolu       

V letošním školním roce probíhala výuka v programu Začít spolu v pěti třídách prvního stupně. Dařilo se nám zejména naplňovat základní metody a formy práce Začít spolu, jako je kooperativní a skupinové učení v centrech aktivit, jako novinku jsme v letošním školním roce zařadili práci s hodnotícími a sebehodnotícími knížkami. Realizovali jsme projekty, učivo integrovali do tematických bloků, snažili se dětem dávat možnost uplatnit své individuální možnosti a předpoklady a umožňovat dětem zažívat při vzdělávání úspěch. Samozřejmostí v naší práci je setkávání s rodiči na neformálních setkáváních, besídkách, táborácích a dalších společných akcích.
     Učitelky Začít spolu se pravidelně setkávaly v metodickém sdružení, kde jsme pracovali s mezinárodními ISSA standardy učitele a standardy vzdělávacího programu Začít spolu splňující požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích EU, které jsou v souladu s trendy českého školství, s myšlenkami RVP a slouží jako nástroj pro to, aby děti, které vzděláváme, byly připravené na život. Cílem Standardů je v maximální možné míře podpořit učitele ve zvyšování jeho pedagogických kompetencí, nikoli kontrola či hledání chyb.
     Standardy jsou pomůckou pro získání jasné a měřitelné zpětné vazby a zároveň nástrojem pro plánování, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích postupů v práci konkrétní školy a konkrétního učitele ve vztahu k hodnotám a charakteristikám typickým pro demokratické vzdělávání.
     Smyslem Standardů je motivovat učitele, kteří usilují o zlepšení svých pedagogických postupů, k dalším možnostem profesního rozvoje.

Mgr. Olga Novotná


Hodnocení a sebehodnocení v Začít spolu

     Jelikož je sebehodnocení nedílnou součástí vzdělávání v programu Začít spolu, vyzkoušeli jsme k jeho realizaci Hodnotící a sebehodnotící knížku. Sebehodnocení chápeme jako hodnocení svěřené žákovi, jehož prostřednictvím žák sám porovnává svůj výkon vzhledem ke stanovenému cíli, učí se přebírat zodpovědnost za výsledky svého učení. Společně s učiteli ovlivňuje své další učení a rozvoj.

Moje vzdělávací cesta
Moje vzdělávací cesta

     Jelikož se aplikace knížky v systému   komplexního hodnocení osvědčila a pomáhala žákům řídit své vlastní učení, rozhodli jsme se používat ji ve všech starších ročnících v programu Začít spolu.

Mgr. Olga Novotná


Lektorská činnost na ZŠ Vejrostova

    Na jaře 2016 se na ZŠ Vejrostova uskutečnila vzdělávací akce SbS ČR, o.p.s. „Začít spolu v kostce aneb jak začít se Začít spolu na ZŠ“. Pod vedením lektorky ZaS Mgr. Olgy Novotné se účastníci blíže seznámili s Vzdělávacím programem Začít spolu, s jeho základními principy a východisky, s průběhem dne v Začít spolu, navštívili třídu, která v tomto programu dlouhodobě pracuje, a inspirovali se praktickými nápady do vlastní výchovně vzdělávací práce. Seminář byl hojně navštíven účastníky ze všech koutů republiky, kteří velmi pozitivně hodnotili nejen vlastní workshop, ale i práci s dětmi a dětí v našich třídách ZaS.
     V květnu proběhl v Brně jedinečný mezinárodní festival o vzdělávání, první ročník akce Eduspace byl jediným podobným festivalem v Česku – tři dny plné setkávání s novými přístupy ve vzdělávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení, sdílení kulturních zážitků i užívání atmosféry Brna – města kultury a vzdělávání. Přednášky, workshopy, panelové diskuze a další aktivity, kterých jsme se zúčastnili nejen jako účastníci, ale i jako lektoři. Workshop „Systém komplexního rozvíjejícího hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ“ vedla spolu s Janou Kratochvílovou (Katedra pedagogiky PdF MU), Mgr. Karlou Černou (ZŠ a MŠ Řeznovice) i Mgr. Olga Novotná (ZŠ Vejrostova). Cílem bylo uvést učitele do systému hodnocení žáků, upozornit na různé typy a formy hodnocení a ukázat jejich použití v praxi, aby se hodnocení stalo nejen prostředkem, ale také cílem učení žáků a podporovalo rozvoj jejich osobnosti.
Na přípravě festivalu se podíleli zástupci univerzit, vysokých škol, veřejné správy, odborníci z neziskových organizací, ale také lidé z praxe – učitelé, ředitelé škol, zahraniční partneři, zřizovatelé, žáci a studenti.

Mgr. Olga Novotná


Demokratické principy ZaS

     Mnoho činností programu je postaveno na demokratických principech, žáci se spolupodílí na svém vlastním vzdělávání, mají možnost podílet se na rozhodování o záležitostech své třídy např. při stanovování pravidel vzájemného soužití a chování ve třídě formulovaných do podoby tzv. „Třídní úmluvy“. Děti se zapojují také do volby tématu, o kterém se budou učit či plánování dílčích úkolů do center aktivit. Na základě jejich návrhů upravuje učitel aktivity tak, aby žáky vedly k osvojení potřebných vědomostí a dovedností. Připravené aktivity, které vycházejí z návrhů dětí, jsou pro žáky velkou vnitřní motivací. Nedílnou součástí těchto aktivit jsou závěrečné projekty a samospráva žáků.
Ve školním roce 2014/2015 se závěrečné projekty velmi povedly, děti ze třídy 4. A se rozhodly pokračovat i letos v této práci, která je baví, ale zároveň při ní každý žák prokáže znalosti části učiva. Žáci se zaměřili se na oblast, která je zajímá a do které mohou vnést i svůj pohled. Mezi zvolenými tématy se objevily W. A. Mozart, medvědi, lázeňské město Luhačovice a mnohé zaujaly chemické pokusy. Na rozdíl od minulého roku se velmi zvýšila nejenom grafická úroveň projektů, vlastní prezentace, ale i míra samostatnosti při vlastní přípravě projektu.

Mgr. Olga Novotná


Hrajeme si, učíme se a pracujeme spolu

     Kamarádství prvňáka a třeťáka? Každý se učí jiným věcem, každý má jiné zájmy. V rámci budování vzájemných vztahů mezi žáky projektu Začít spolu jsme uspořádali dvě tvůrčí dílničky a pokusili se tento předsudek překonat.
     Na základě teze, že pokud spolu pracují děti rozdílného věku, vytvoří se kreativnější a uvolněnější prostředí vhodné k experimentování a učení novým dovednostem, jsme v měsíci březnu tvořili ve velikonočních a koncem dubna čarodějnických dílnách. Starší děti dělaly průvodce a poradce mladším, spolu barvily vajíčka, pletly velikonoční věnce a vyráběly zajíce. O měsíc později v čarodějnickém oděvu plnily úkoly z českého jazyka i matematiky. Pokud se jim podařilo úkoly správně vyřešit, získaly medaili Malé čarodějnice, Malého čaroděje.
     Oba dva dny se vydařily a děti odcházely s novým výrobkem, novým kamarádem a pocitem dobře odvedené práce.


Mgr. Olga Novotná, Mgr. Hana Hangoni, třídy Začít spolu