DO ŠKOLY I. STUPEŇ

Home » I. stupeň » DO ŠKOLY I. STUPEŇ

Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků prvního stupně ve škole

Vážení rodiče,

od 25. 5. bude umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně  ve škole formou školních skupin. Docházka do školy je dobrovolná, absence se počítat nebude. V případě nepřítomnosti žáka ve škole je povinnost zákonného zástupce sdělit důvod absence. Žáci, kteří zůstanou doma, budou nadále pokračovat ve výuce distanční formou. Provoz školy bude od 8:00 do 16:00 hodin. Složení skupin naplněných nejvýše do 15 dětí bude neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.  

Zahajování výuky jednotlivých skupin bude v době od 8:00 do 8:30 tak, aby nedocházelo k hromadění dětí před školou. TU vám nejpozději ve středu 20. 5. sdělí na Edookitu přesné zařazení dítěte do skupiny, čas nástupu k určenému vchodu (je bezpodmínečně nutno dodržet) a také pedagoga, který skupinu povede.

Základem výuky dle pokynů MŠMT zůstává distanční vzdělávání, které bude nadále zajišťovat hlavně třídní učitel. Pro žáky ve škole v dopolední části vyučování je cílem zajistit vzdělávání v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Výuka bude zajištěna nejen učiteli, ale i vychovatelkami, asistentkami pedagoga a studenty 4. ročníku pedagogické fakulty. Hlavní formou vzdělávání bude i nadále vzdělávání „na dálku“ tzv. distanční vzdělávání. K učivu, které nebylo ve škole probráno, se vyučující vrátí v následujícím období.

V dopolední části bude cílem zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Aktivity odpolední části budou přiměřeně odpovídat vzdělávacímu obsahu ŠVP školní družiny.

Příchod ke škole a pohyb před školou:

 • každá skupina bude mít určen vchod, kterým bude chodit do školy i ze školy, kde si v předem stanovený čas příslušný vyučující žáky vyzvedne,
 • žáci musí před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními,
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu,
 • pozdější příchod a dřívější odchod bude umožněn s ohledem na nastavená hygienická opatření pouze ve výjimečných případech a po domluvě s konkrétním vyučujícím.

Vstup do budovy školy:

 • při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, pokud žák tento dokument nepředloží, nebude mu přítomnost ve škole umožněna,
 • v případě změny zdravotního stavu žáka nebo rodinného příslušníka s ohledem na ochranu proti šíření viru Covid-19, je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat vedení školy,
 • žák se nesmí zúčastnit školních aktivit, pokud je v rodině vyhlášena karanténa nebo v případě, že přišel do kontaktu s nakaženou osobou,
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude do školy vpuštěn,
 • pokud by žák v průběhu pobytu ve škole začal vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
 • neprodleně po příchodu do třídy si musí každý žák umýt ruce mýdlem a použít dezinfekci,
 • šatny nebudou v provozu, věci si žáci odloží ve třídě, přezouvání žáků není nutné,
 • upozorňujeme, že škola dětem nemůže zajistit podání léků,
 • každý žák denně s sebou nosí papírové kapesníky,
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze vzdělávací skupiny.

Organizace dne:

 • po příchodu a vstupních hygienických opatřeních se žáci přesunou do učebny, kde bude zahájena výuka,
 • pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty s ostatními včetně jiných zaměstnanců školy,
 • před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky,
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry, konkrétní podmínky určuje vyučující,
 • při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
 • škola vede evidenci o docházce žáků do školy,
 • v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 pracovní dny sdělí zákonný zástupce žáka příslušnému vyučujícímu důvod nepřítomnosti a informaci, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Školní jídelna bude v provozu od 25. 5. 2020 pouze pro žáky, kteří budou navštěvovat školu. Upozorňuji, že vzhledem k tomu, že se žáci ve skupinách nesmí měnit, je možné, že žák nebude moci do jídelny ihned po skončení vyučování.

Žákům I.stupně, kteří jsou přihlášeni ke školní docházce od 25.5.2020, obědy přihlásí školní jídelna dle dodaného seznamu ze školy. Platby neuhrazujte, budou čerpány z přeplatků.

Upozornění:

 • V budově ZŠ zároveň probíhá výuka žáků 9. ročníků.
 • Nadále sledujte webové stránky školy z důvodu možných aktualizací či upřesnění informací.