kalendář akcí
<listopad 2017>
poútstčtsone
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
prázdniny a volna 29.9. 2017 / Ředitelské volno
26. - 27. 10. 2017 / Podzimní prázdniny
23.12. 17 - 2.1. 18 / Vánoční prázdniny
2.2. 2018 / Pololetní prázdniny
5.2. - 11. 2. 2018 / Jarní prázdniny
29. - 30. 3. 18 / Velikonoční prázdniny
2.7. - 31.8. 2018 / Hlavní prázdniny


Elektronická žákovská knížka Edookit
edookit-logo-official-(1).png

Třídní schůzky a konzultační hodiny


2. 10. 2017  17:00 - třídní schůzky + konzultační hodiny
6. 11. 2017 - konzultační hodiny
8. 1. 2018 - konzultační hodiny
5. 3. 2018 - konzultační hodiny
14. 5. 2018 - konzultační hodiny
4. 6. 2018 - 17:00 - třídní schůzky + konzultační hodiny


Nenech to být
logo-(2).png

Jsme fakultní školou FSS Masarykovy univerzity:

Fakultni-skola-page-001.jpg


Sponzoři
Základní škola Brno, Vejrostova - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz

UČENÍ NÁS BAVÍ – Muzeum u krtka

 
Za velmi důležitý prvek při výuce v programu Začít spolu na ZŠ Vejrostova považujeme vnitřní motivaci žáků k učení. Naším cílem je dítě, které chodí do školy rádo a je schopno a ochotno řídit si svoje učení, které ho zajímá a baví.
 
Příkladem naplnění tohoto kritéria je projekt, který vznikl ve třídě 5. A. Vymyslely si jej samy děti a zcela dobrovolně bez řízení učitele na něm ve svém volném čase, o přestávkách i po vyučování pracovaly.
 
Připravily pro své mladší spolužáky interaktivní výstavu hornin a nerostů. „V první skupince děti zkoumaly kameny pod mikroskopem, lupou i prostřednictvím aplikace na mobilním telefonu. Druhá skupinka byla zaměřena na výrobu vlastního kamínku, který si vyrobily a ozdobily podle své vlastní fantazie, ve třetí skupince byla připravena soutěž, ve které si mohly vyrobit nebo namalovat nějaký kamínek, v poslední skupince páťáci přednášeli mladším spolužákům o jednotlivých kamenech. Hodně jsme si to užili.“ Lukáš Maráz a Anna Janíčková, 5.A.
 
A jak se líbil projekt dětem, pro které páťáci aktivity připravili? „Mně se líbilo, jak to páťáci vymysleli, jak s náma spolupracovali a jak jsme si tvořili kamínky.“ Hana Slavíčková, 3. A
„Mně se to líbilo, já kameny taky sbírám a hodně se o ně zajímám.“ Eva Fojtová, 3. A
 
A nám nezbývá než si přát, aby děti učení bavilo stejně jako příprava a realizace projektu.
Fotografie ZDE
                                                                                          
                                                                                                   Mgr. Olga NovotnáTřídy Začít spolu       

V letošním školním roce probíhala výuka v programu Začít spolu v pěti třídách prvního stupně. Dařilo se nám zejména naplňovat základní metody a formy práce Začít spolu, jako je kooperativní a skupinové učení v centrech aktivit, jako novinku jsme v letošním školním roce zařadili práci s hodnotícími a sebehodnotícími knížkami. Realizovali jsme projekty, učivo integrovali do tematických bloků, snažili se dětem dávat možnost uplatnit své individuální možnosti a předpoklady a umožňovat dětem zažívat při vzdělávání úspěch. Samozřejmostí v naší práci je setkávání s rodiči na neformálních setkáváních, besídkách, táborácích a dalších společných akcích.
     Učitelky Začít spolu se pravidelně setkávaly v metodickém sdružení, kde jsme pracovali s mezinárodními ISSA standardy učitele a standardy vzdělávacího programu Začít spolu splňující požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích EU, které jsou v souladu s trendy českého školství, s myšlenkami RVP a slouží jako nástroj pro to, aby děti, které vzděláváme, byly připravené na život. Cílem Standardů je v maximální možné míře podpořit učitele ve zvyšování jeho pedagogických kompetencí, nikoli kontrola či hledání chyb.
     Standardy jsou pomůckou pro získání jasné a měřitelné zpětné vazby a zároveň nástrojem pro plánování, realizaci a vyhodnocování vzdělávacích postupů v práci konkrétní školy a konkrétního učitele ve vztahu k hodnotám a charakteristikám typickým pro demokratické vzdělávání.
     Smyslem Standardů je motivovat učitele, kteří usilují o zlepšení svých pedagogických postupů, k dalším možnostem profesního rozvoje.
 

Mgr. Olga Novotná


Zajímá Vás program Začít spolu na ZŠ Vejrostova?

Srdečně zveme zájemce o program Začít spolu z řad rodičů předškoláků ZŠ Vejrostova na setkání, které se uskuteční v pondělí 22. 3. 2017. POZVÁNKA.

Hodnocení a sebehodnocení v Začít spolu

     Jelikož je sebehodnocení nedílnou součástí vzdělávání v programu Začít spolu, vyzkoušeli jsme k jeho realizaci Hodnotící a sebehodnotící knížku. Sebehodnocení chápeme jako hodnocení svěřené žákovi, jehož prostřednictvím žák sám porovnává svůj výkon vzhledem ke stanovenému cíli, učí se přebírat zodpovědnost za výsledky svého učení. Společně s učiteli ovlivňuje své další učení a rozvoj.


     Jelikož se aplikace knížky v systému   komplexního hodnocení osvědčila a pomáhala žákům řídit své vlastní učení, rozhodli jsme se používat ji ve všech starších ročnících v programu Začít spolu.
                           Mgr. Olga Novotná
 
Lektorská činnost na ZŠ Vejrostova

    Na jaře 2016 se na ZŠ Vejrostova uskutečnila vzdělávací akce SbS ČR, o.p.s. „Začít spolu v kostce aneb jak začít se Začít spolu na ZŠ“. Pod vedením lektorky ZaS Mgr. Olgy Novotné se účastníci blíže seznámili s Vzdělávacím programem Začít spolu, s jeho základními principy a východisky, s průběhem dne v Začít spolu, navštívili třídu, která v tomto programu dlouhodobě pracuje, a inspirovali se praktickými nápady do vlastní výchovně vzdělávací práce. Seminář byl hojně navštíven účastníky ze všech koutů republiky, kteří velmi pozitivně hodnotili nejen vlastní workshop, ale i práci s dětmi a dětí v našich třídách ZaS.
     V květnu proběhl v Brně jedinečný mezinárodní festival o vzdělávání, první ročník akce Eduspace byl jediným podobným festivalem v Česku - tři dny plné setkávání s novými přístupy ve vzdělávání, naslouchání inspirativním osobnostem, zkoušení netradičních forem učení, sdílení kulturních zážitků i užívání atmosféry Brna – města kultury a vzdělávání. Přednášky, workshopy, panelové diskuze a další aktivity, kterých jsme se zúčastnili nejen jako účastníci, ale i jako lektoři. Workshop „Systém komplexního rozvíjejícího hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ“ vedla spolu s Janou Kratochvílovou (Katedra pedagogiky PdF MU), Mgr. Karlou Černou (ZŠ a MŠ Řeznovice) i Mgr. Olga Novotná (ZŠ Vejrostova). Cílem bylo uvést učitele do systému hodnocení žáků, upozornit na různé typy a formy hodnocení a ukázat jejich použití v praxi, aby se hodnocení stalo nejen prostředkem, ale také cílem učení žáků a podporovalo rozvoj jejich osobnosti.
Na přípravě festivalu se podíleli zástupci univerzit, vysokých škol, veřejné správy, odborníci z neziskových organizací, ale také lidé z praxe – učitelé, ředitelé škol, zahraniční partneři, zřizovatelé, žáci a studenti.
 

Mgr. Olga Novotná


Demokratické principy ZaS

     Mnoho činností programu je postaveno na demokratických principech, žáci se spolupodílí na svém vlastním vzdělávání, mají možnost podílet se na rozhodování o záležitostech své třídy např. při stanovování pravidel vzájemného soužití a chování ve třídě formulovaných do podoby tzv. "Třídní úmluvy". Děti se zapojují také do volby tématu, o kterém se budou učit či plánování dílčích úkolů do center aktivit. Na základě jejich návrhů upravuje učitel aktivity tak, aby žáky vedly k osvojení potřebných vědomostí a dovedností. Připravené aktivity, které vycházejí z návrhů dětí, jsou pro žáky velkou vnitřní motivací. Nedílnou součástí těchto aktivit jsou závěrečné projekty a samospráva žáků.
Ve školním roce 2014/2015 se závěrečné projekty velmi povedly, děti ze třídy 4. A se rozhodly pokračovat i letos v této práci, která je baví, ale zároveň při ní každý žák prokáže znalosti části učiva. Žáci se zaměřili se na oblast, která je zajímá a do které mohou vnést i svůj pohled. Mezi zvolenými tématy se objevily W. A. Mozart, medvědi, lázeňské město Luhačovice a mnohé zaujaly chemické pokusy. Na rozdíl od minulého roku se velmi zvýšila nejenom grafická úroveň projektů, vlastní prezentace, ale i míra samostatnosti při vlastní přípravě projektu.
 
                                                                                                Mgr. Olga Novotná

Hrajeme si, učíme se a pracujeme spolu

     Kamarádství prvňáka a třeťáka? Každý se učí jiným věcem, každý má jiné zájmy. V rámci budování vzájemných vztahů mezi žáky projektu Začít spolu jsme uspořádali dvě tvůrčí dílničky a pokusili se tento předsudek překonat.
     Na základě teze, že pokud spolu pracují děti rozdílného věku, vytvoří se kreativnější a uvolněnější prostředí vhodné k experimentování a učení novým dovednostem, jsme v měsíci březnu tvořili ve velikonočních a koncem dubna čarodějnických dílnách. Starší děti dělaly průvodce a poradce mladším, spolu barvily vajíčka, pletly velikonoční věnce a vyráběly zajíce. O měsíc později v čarodějnickém oděvu plnily úkoly z českého jazyka i matematiky. Pokud se jim podařilo úkoly správně vyřešit, získaly medaili Malé čarodějnice, Malého čaroděje.
     Oba dva dny se vydařily a děti odcházely s novým výrobkem, novým kamarádem a pocitem dobře odvedené práce.
 
                                     Mgr. Olga Novotná, Mgr. Hana Hangoni, třídy Začít spolu